Wednesday, 29/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD - ĐT TPVL

TRƯỜNG MẦM NON 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /KH-MN3 Phường 3, ngày tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Mầm Non 3

Năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-MN3 ngày 18 tháng 9 năm 2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường Mầm Non 3.

Căn cứ Công văn số 826/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm học 2019-2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. Trường Mầm Non 3 xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Tổng số CB-GV-CNV: 43 Nữ 41

* CBQL: 03 Nữ 03

- Trình độ chuyên môn: Đại học: 03

- Trình độ chính trị: Trung cấp: 03

* Giáo viên: 20 nữ 20

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp: 01; Cao đẳng: 02; Đại học: 17

- Trình độ chính trị: Sơ cấp: 0 Trung cấp: 02

* Nhân viên: 20 nữ 12 (biên chế 02, hợp đồng 18), trong đó:

- Kế toán: 01 (Đại học)

- Văn thư: 01 (TCHC)

- Y tế: 01 (Trung cấp)

- Bảo vệ: 02 (01 có chứng chỉ BV)

- NVPV: 11( 1/5 có chứng chỉ bồi dưỡng)

- Cấp dưỡng: 04 (4/4 có chứng chỉ nấu ăn và tập huấn kiến thức VSATTP)

II. MỤC ĐÍCH:

- Quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức và thường xuyên tuyên truyền, vận động CB-GV-NV không hút thuốc lá trong nhà trường.

- CB-GV-NV hiểu biết về tác hại của thuốc lá để từ đó không hút thuốc lá, phối hợp cùng nhà trường tuyên truyền đồng nghiệp, phụ huynh, người thân trong gia đình.

- Tạo cảnh quan sư phạm trong nhà trường “không khói thuốc lá”.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

- Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá cho toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại đơn vị, nơi làm việc; quyền của người không hút thuốc lá; trách nhiệm củ người hút thuốc lá.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và phụ huynh trẻ không được hút thuốc lá trong phòng và trong phạm vi khuôn viên trường.

+ Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá và sử dụng các chất gây nghiện tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cảu công chức, viên chức và người lao động của nhà trường.

+ Tổ chức các hoạt động thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá.

+ Treo bảng “Cấm hút thuốc” dọc các hàng lang và khuôn viên trường.

- Hiệu trưởng tổ chức triển khai cho toàn thể CB-GV-NV trong đơn vị nắm rõ về những tác hại của thuốc lá, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia định hãy tránh xa thuốc lá và các chất gây nghiện khác có hại cho sức khỏe.

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức: đăng tin lên trang web, bảng tuyên truyền, họp HĐSP, địa chỉ mail nội bộ, zalo nhóm,…nhằm lưun ý, nhắc nhỡ, cảnh báo đối với công chức, viên chức, người loa động, phụ huynh trẻ, khách đến trường; tăng cường đề cao cảnh giác để không bị lôi kéo, dụ dỗ, tuyệt đối không hút thuốc lá và sử dụng chất gây nghiện trong nhà trường dưới mọi hình thức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Phó ban là PHT, CTCĐ, thành viên là tổ trưởng, trưởng, Bí thư chi đoàn.

- Triển khai kế hoạch “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” đến 100% CB-GV-NV trong nhà trường.

- Treo băng rol tuyên tuyền “Trường học không khói thuốc lá” trước cổng trường.

- Chỉ đạo lồng ghép nội dung “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” vào chương trình dạy trẻ.

- Tổ chức cho CB-GV-NV cam kết không sử dụng thuốc lá trong phòng làm việc, trong khuôn viên trường.

- Theo dõi, nhắc nhỡ, động viên CB-GV-CNV thực hiện tốt phong trào. Định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dươg cá nhân thực hiện tốt.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường Mầm Non 3 Năm học 2019-2020. Đề nghị tất cả CB-GV-NV căn cứ kế hoạch thực hiện.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  • CB-GV-NV toàn trường (t/h);
  • Trang Web;
  • Lưu VT.

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT-TPVĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc

 

Số: /QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Mầm Non 3. Năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch số 187 /KH-MN3 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Trường MN 3 về Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Mầm Non 3. Năm học 2019 - 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của đội ngũ trong Trường Mầm non 3 năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Mầm Non 3. Năm học 2019 - 2020, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1/ Bà Trịnh Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng Ban

2/ Bà Tiêu Thanh Trúc PHT Phó ban trực

3/ Bà Lương Phượng Khánh PHT Phó trưởng ban

4/ Bà Tống Thị Bích Duyền CTCĐ Phó trưởng ban

5/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan TTCM Thành viên

6/ Bà Thị Kiều Trinh TTCM Thành viên

7/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM Thành viên

8/ Bà Bùi Thị Lan Anh BTCĐ Thành viên

9/ Bà Lê Thị Ngọc Ngân TTVP Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ kế hoạch số 187/KH-MN3 ngày 26/11/2019 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào đạt hiệu quả..

Điều 3. BGH, các bộ phận chuyên môn, bộ phận tài chính-văn phòng nhà trường và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Trang Web;

  • Lưu VT, HT.

 

Trịnh Thị Thủy

 

 


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 263
Tháng 01 : 4.791
Tháng trước : 7.000
Năm 2020 : 4.791
Năm trước : 9.968
Tổng số : 15.103