Saturday, 25/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI

PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT .TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: /QĐ-MN3 Phường 3 , ngày tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện phòng chống lụt bão- giảm nhẹ thiên tai Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

 

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai của PGDĐT TPVL và Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão phường 3;

Căn cứ vào kế hoạch số 111/KH-MN3 ngày 18/9/2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Mầm Non 3 năm học 2019 – 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phòng, chống lụt bão -giảm nhẹ thiên tai Năm học 2019-2020 của Trường Mầm non 3 gồm các ( Ông ) Bà có tên sau đây:

1/ Bà Trịnh Thị Thủy - Hiệu trưởng Trưởng ban

2/ Bà Tiêu Thanh Trúc - P Hiệu trưởng Phó trưởng ban

3/ Bà Lương Phượng Khánh - P Hiệu trưởng Phó trưởng ban

4/ Bà Tống Thị Bích Duyền - CTCĐ Phó trưởng ban

5/ Ông Nguyễn Thiện Tài - Bảo vệ Thành viên

6/ Ông Nguyễn Văn Tám - Bảo vệ Thành viên

7/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - TTCM Thành viên

8/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - TTCM Thành viên

9/ Bà Lê Thị Kiều Trinh -TTCM Thành viên

10/ Bà Bùi Thị Lan Anh -P.BTCĐ Thành viên

11/ Bà Lê Thị Ngọc Ngân -TTVP Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai toàn thể CB-GV-NV thực hiện. Thành lập tổ thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Phân công thành viên phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai có nhiệm vụ phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ được giao và tuyệt đối chấp hành các quy định, chỉ đạo của Trưởng, phó ban chỉ đạo phòng chống lụt bão.

Điều 3. Bộ phận phòng hành chánh, tài vụ. Các ông bà có tên điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  1. định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Trang web;

- Lưu VT .

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT .TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: /KH-MN3 Phường 3 , ngày tháng12 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc phòng chống lụt bão – giảm nhẹ thiên tai

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ quyết định số 198/QĐ-MN3 ngày 02/12/2019 quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai.

Để chủ động trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà Nước, của nhà trường, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của, kịp thời khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra.

Trường Mầm Non 3 xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bảo giảm nhẹ thiên tai năm học 2019-2020 với những nội dung sau:

I/ MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

1/ Mục đích

- Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”(chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Công tác phòng chống lụt bão-giảm nhẹ thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, mưa lớn, mưa …) là nhiệm vụ trọng tâm và hết sức cần thiết, phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

2/ Yêu cầu

– Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

– Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh lụt bão kịp thời đến học sinh và nhân dân.

– Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã và Ban quản lý các bản trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

– Ứng phó kịp thời với các đợt bão, lũ, mưa to, gió lớn trong năm.

– Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai.

II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Đôn đốc, kiểm tra sát thực cơ sở vật chất, trường lớp, đồ dùng dạy học, có kế hoạch di dời, di tản học sinh an toàn khi có tình huống xấu xảy ra , khi cần thiết phải cho học sinh nghỉ học...

- Theo dõi mọi diễn biến khi bão lụt xảy ra trên địa bàn , thông báo kịp thời cho Tập thể CB-GV-CNV và học sinh chủ động đối phó mọi tình huống xảy ra: di dời người và tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm và có kế hoạch phòng chống kịp thời.

1/ Công tác thông tin, tuyên truyền

– Thông tin thường xuyên, kịp thời cho các điểm trườngvề kế hoạch của Trường Mầm non, sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống lụt bão có ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của các nhà trường.

– Chỉ đạo các trường tăng cường biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế mức thấp nhất về thiệt hại về người và tài sản do lụt bão gây ra, đặc biệt là các đơn vị trường đóng tại các vùng có nguy cơ xảy ra cao.

2/ Công tác tổ chức

– Nhà trường kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của nhà trường năm học 2019-2020 do Hiệu trưởng làm trưởng ban, các Phó Hiệu trưởng làm phó ban; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn làm thành viên. Thành lập tổ thực hiện tại 2 điểm trường.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo các điểm trường kịp thời ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra: trước, trong và sau thiên tai.

– Quán triệt sâu rộng trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức cho từng cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo các điểm trường ở các vùng có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai phải bố trí và di chuyển tài sản, về các phòng học cao hoặc nơi an toàn tránh hư hỏng khi thiên tai xảy ra, đồng thời chuẩn bị các biện pháp để hỗ trợ, khắc phục.

– Xây dựng phương án huy động về nguồn lực, kinh phí để kịp thời ứng phó với mọi tình huống bất lợi khi có thiên tai xảy ra.

3/ Nhiệm vụ cụ thể

– Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2019-2020. Nhiệm vụ chung của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bảo giảm nhẹ thiên tai của trường:

+ Kết hợp với ban chỉ đạo phòng chống lụt bảo địa phương, hội phụ huynh tuyên truyền và vận động nhân dân, phụ huynh, CB-GV-CNV chăm sóc tốt cây trồng vật nuôi.

+ Liên hệ các ngành chức năng hỗ trợ bột xử lý nước, kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi trước trong và sau lũ.

+ Sau khi bão, lũ qua cần kiểm tra lại cơ sở, trường lớp, vệ sinh môi trường... và triển khai công tác giáo dục kịp thời. ( Nếu có)

+ Phối kết hợp với đoàn thanh niên của trường thực hiện tốt kế hoạch phòng chống bảo lụt và giảm nhẹ thiên tai của nhà trường.

+ Bố trí lực lượng trong ban phòng chống bảo lụt và giảm nhẹ thiên tai sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra

+ Phối hợp chặt chẽ với UBND phường , có kế hoạch tuyên truyền vận động, quán triệt trong CB-GV-CNV, đoàn viên có tinh thần cảnh giác về thiên tai, PCLB hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại khi có bão lũ, đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt trước trong và sau lũ.

+ Đôn đốc, kiểm tra sát thực cơ sở vật chất, trường lớp, đồ dùng dạy học, có kế hoạch di dời, di tản học sinh an toàn khi có tình huống xấu xảy ra, chú ý các điểm trường có hiện tượng xuống cấp, khi cần thiết phải cho học sinh nghỉ học...

+ Theo dõi mọi diễn biến khi bão lụt xảy ra trên địa bàn đặc biệt ở 2 điểm trường , thông báo kịp thời cho Tập thể CB-GV-CNV và học sinh chủ động đối phó mọi tình huống xảy ra: di dời người và tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm và có kế hoạch phóng chống kịp thời.

+ Kết hợp với chặt chẽ với ban phòng, chống lụt, bão – giảm nhẹ thiên tai Phường 3 sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai; theo dõi sát diễn biến của mưa, lụt, bão để có biên pháp ứng phó kịp thời.

+ Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2019 -2020 để quán triệt Kế hoạch PCTT&TKCN của nhà trường. Triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão, thiên tai của đơn vị đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

+Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác đưa, đón con em đi học về an toàn khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.

+ Phân công giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.

+ Báo cáo thường xuyên và kịp thời về Ban chỉ đạo PCTT&TKCN của Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVL, BCĐ Phường 3.

+ Tổ chức khắc phục hậu quả do lụt bão, thiên tai gây ra để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Ngành.

4/ Kế hoạch khắc phục để đảm bảo công tác dạy-học trong phòng chống lụt bão

– Khi có thông tin về lụt bão xảy ra, phải thường xuyên theo dõi của diễn biến lụt bão; quán triệt toàn bộ lực lượng viên chức, người lao động của nhà trường, phân chia địa bàn và tập trung lực lượng vào những nơi có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai

– Ban PCLB&TKCN của nhà trường thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thiệt hại, kịp thời chỉ đạo các điểm trường tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra để ổn định và tiến hành kịp thời các hoạt động dạy và học.

– Các điểm trường khắc phục vệ sinh, môi trường, ổn định công tác tổ chức và tiến hành công tác dạy-học theo đúng quy định của Ngành.

– Đối với các điểm trường bị thiệt hại lớn, không thể tiến hành công tác dạy-học ngay được, Ban Chỉ đạo phải báo cáo Phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời mượn các cơ sở của địa phương bố trí học được để học tạm trong khi chờ tu sửa hoặc xây dựng lại.

– Thường xuyên cập nhật tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng và sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão của nhà trường.

– Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

– Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc trong quá trình lụt, bão xảy ra.

– Chuẩn bị lương thực, nước uống… để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình làm nhiệm vụ.

– Tổ chức di dời toàn bộ tài sản lên chỗ không bị ngập lụt.

– Sắp xếp kho sách, thiết bị vào phòng an toàn nhất.

– Trường hợp bão, lũ xảy ra đột xuất trong khi học sinh đang học, nhà trường cần tiến hành cho học sinh nghỉ học và đưa học sinh về nơi trú ngụ an toàn.

- Liên hệ các ngành chức năng hỗ trợ bột xử lý nước, kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi trước trong và sau lũ.

- Sau khi bão, lũ qua cần kiểm tra lại cơ sở, trường lớp, vệ sinh môi trường... và triển khai công tác giáo dục kịp thời.

- Phối kết hợp với đoàn thanh niên của trường thực hiện tốt kế hoạch phòng chống bảo lụt và giảm nhẹ thiên tai của nhà trường.

- Bố trí lực lượng trong ban phòng chống bảo lụt và giảm nhẹ thiên tai sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

- Chủ động phối hợp với Hội phụ nữ, hội khuyến học, Đoàn thanh niên địa phương đảm bảo “ Ba đủ”, tạo điều kiện hỗ trợ giúp học sinh đến trường sau mưa, lụt, bão. Đảm bảo không để học sinh bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc, … do thiên tai gây ra.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND có kế hoạch tuyên truyền vận động, quán triệt trong CB-GV-CNV, đoàn viên có tinh thần cảnh giác về thiên tai, PCLB hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại khi có bão lũ, đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt trước trong và sau lũ.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-Ban chỉ đạo ”phòng, chống lụt, bão - giảm nhẹ thiên tai” trường cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết phù hợp với tình hình diễn biến trong mùa bão lũ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

- Các thành viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với ban ngành trong trường.

- Khi thời tiết xấu xảy ra phân công trực 24/24 giờ tại các điểm trường.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về cấp trên: báo cáo nhanh theo tình hình, báo cáo tình uống phát sinh, những sự cố bất thường xảy ra trong mưa, lụt, bão để kịp thời chỉ đạo, xử lý

Trên đây là kế hoạch phòng, chống lụt, bão - giảm nhẹ thiên tai năm học 2019-2020 của trường Mầm non 3. Đề nghị tất cả CB-GV-NV thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

T.M BAN CHỈ ĐẠO

Trưởng Ban

 

Nơi nhận:

  • CB-GV-NV(t/h);
  • Trang web;
  • Lưu VP .

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG ĐỘI THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO-GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm quyết định số 198/QĐ-MN3 ngày 02/12/2019)

 

 

ĐIỂM KHÓM 1

 

Đội trưởng:

Bà Tống Thị Bích Duyền

Đội Phó:

Bà Đỗ Thị Phương

Tổ thông tin liên lạc: 01 thành viên

Bà Đỗ Thị Phương

Tổ Sơ cứu – Hướng dẫn thoát nạn: 02 thành viên

Bà Đỗ Thị Phương

Bà Tống Thị Bích Duyền

Tổ di chuyển tài sản+ Bào vệ tài sản: 04 thành viên

Bà Bành Thị Diễm Phương

Bà Lê Chung Thùy Dương- TT

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Bà Võ Thị Xuân Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG ĐỘI THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO-GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm quyết định số 198/QĐ-MN3 ngày 02/12/2019)

 

 

ĐIỂM KHÓM 3

 

Đội trưởng:

Bà Tiêu Thanh Trúc

Đội Phó:

Bà Lương Phượng Khánh

+Tổ thông tin liên lạc: 02 thành viên

Bà Lê Thị Ngọc Ngân

Bà Tô Thị Thanh Nguyên

+Tổ Sơ cứu: 05 thành viên

Bà Đoàn Thị Kim Quyên

Bà Lê Thị Ngọc Ngân

Bà Trần Thị Lê Quyên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Bà Nguyễn Huỳnh Anh

+ Tổ Hướng dẫn thoát nạn: 12 thành viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy-TT

Bà Lương Thị Hồng Nhung

Bà Phan Thị Hồng Loan

Bà Bùi Thị Lan Anh

Bà Lê Thị Kiều Trinh-TP

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan

Bà Phan Thị Kim Mỹ

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Bà Tăng Thị cẩm Vân

Ông Nguyễn Thiện Tài

Ông Nguyễn Văn Tám

+ Tổ di chuyển- bảo vệ tài sản: 08 thành viên

Bà Phan Thị Xuân Lộc

Bà Trần Thị Tuyết Mai

Bà Nguyễn Thị Thanh Trinh

Bà Trương Thị Hoàng Thanh

Bà Đỗ Thị Châu

Bà Huỳnh Kim Trang

Bà Lê Thị Hồng Nhung

+ Bào vệ tài sản: 07 thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Kha

Bà Lê Thị Ngọc Mai

Bà Võ Kim Ngân

Bà Đỗ Thị Hồng Thu

Bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ

Bà Mai Kim Hạnh

Bà Nguyễn Thị Mỹ An

Bà Lê Thị Ngọc Hân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 18
Tháng 01 : 4.475
Tháng trước : 7.000
Năm 2020 : 4.475
Năm trước : 9.968
Tổng số : 14.787