Saturday, 25/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

hội đồng trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 19-20

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT .TPVL

TRƯỜNG MẦM NON 3

 

Số: /KH-MN3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG - NĂM HỌC 2019– 2020

 

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ tờ trình số 98/TTr-MN3 ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Trường Mầm Non 3 về việc thành lập Hội đồng trường mầm non 3 nhiệm kỳ 2019- 2024;

Căn cứ kế hoạch số 627/KH-PGDĐT ngày 17/9/2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2019- 2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo TPVL;

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt đươc, Hội đồng trường Mầm non 3 xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019- 2020 như sau:

I. Mục tiêu

Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường nhằm xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ các chủ trương kế hoạch biện pháp, giải pháp để phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục, phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.

Kế hoạch Hội đồng trường là trí tuệ của tập thể nhằm phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường; quyết định mục tiêu, phương hướng của nhà trường trong năm học 2019- 2020.

II. Phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của hội đồng trường

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020

Phê chuẩn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu năm học
2019 – 2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non 3 đã dự thảo và thông qua tại Hội Nghị cán bộ viên chức.

Sau đây là một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học:

- 100% CBQL và giáo viên, nhân viên được tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và có ý thức việc chấp hành tốt đường lối chính sách pháp luật nhà nước.

- 100% CBQL và giáo viên được đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ loại Đạt trở lên.

- 100% CBQL – giáo viên thực hiện hiệu quả công tác BDTX. Phấn đấu 100% GVMN tự bồi dưỡng, đạt kết quả từ khá trở lên.

- Nhà trường, 10 nhóm lớp và 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các tiêu chí trường học “Xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở GDMN”.

- Nhà trường và 100% CB-GV-NV thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tăng tỷ lệ huy động các độ tuổi: nhà trẻ 0-2 tuổi 24,66% (năm qua là 22.66%), MG 3-5 tuổi 94,93% (năm qua 92,93%), trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ huy động trẻ khuyết tật có khả năng học tập ra lớp đạt 90% trở lên.

- Đơn vị phường 3 duy trì đạt chuẩn PCGDMNT5T và đảm bảo các điều kiện PCGDMNT5T.

- Tiếp tục duy trì 100% tỷ lệ trẻ học bán trú và 2 buổi/ngày.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng và thấp còi dưới 1%; trẻ thừa cân dưới 5%. Tỷ lệ bé sạch, bé ngoan đạt từ 95% trở lên, bé chăm đạt từ 90% trở lên. Đánh giá sự phát triển của trẻ theo 05 lĩnh vực phát triển đạt từ 70% trở lên.

- Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng. năm học 2019-2020 nhà trường đạt KĐCL giáo dục cấp độ 2 và Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Có ít nhất 60% trẻ trong nhà trường tham gia Đề án “Sữa học đường cho trẻ mầm non và tiểu học công lập giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- 100% Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc, quy chế chuyên môn và quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

2. Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2019 - 2020

2.1 Chỉ tiêu thi đua

a. Tập thể: Tập thể lao động xuất sắc. Đề nghị Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ.

b. Cá nhân: 100% CB-GV-NV đạt danh hiệu LĐTT; CÓ 15% CSTĐ cấp cơ sở.

+ Công tác huy động số lượng

- Nhà trẻ 0-2 tuổi tăng 2% so năm qua: 24,66% (năm qua là 22.66%).

- MG 3-5 tuổi tăng 2% so năm qua 94,93% (năm qua 92,93%).

- Trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%.

-Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non:100%

2.2 Công tác chất lượng

a/ Chất lượng chăm sóc

- 100% CBQL và giáo viên quyết tâm thực hiện tốt phong trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở GDMN. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

- Phát huy chức năng và tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế trường học. Đảm bảo không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ như rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, đúng quy trình.

- Triển khai sâu rộng công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai cho đội ngũ CBGVNV, tùy từng thời điểm để lựa chọn nội dung đưa vào chương trình để giáo dục trẻ.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, VSATTP theo chỉ tiêu sau:

+ 100% trẻ được cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng.

+ 100% trẻ được khám sức khỏe 2 lần/năm.

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng và thấp còi dưới 1%;

+ Trẻ thừa cân, béo phì dưới 5%.

- Phấn đấu 100% trẻ được tiêm chủng đầy đủ.

- 60% trẻ trong nhà trường tham gia Đề án “Sữa học đường cho trẻ mầm non và tiểu học công lập giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- 100% CB-GV-NV khám sức khỏe tổng quát 1 lần/năm;

- Bếp ăn bán trú lưu mẫu thức ăn đúng quy định của y tế.

- Đảm bảo vệ sinh ATTP, không có tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.

- Thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm để tính khẩu phần ăn cho trẻ.

b/ Chất lượng giáo dục

- 100% nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN. Thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- 70% trở lên trẻ được Đánh giá sự phát triển của trẻ theo 05 lĩnh vực phát triển.

- 70 % trở lên trẻ được nghệ nhân hướng dẫn làm đồ chơi dân gian.

- 75% trẻ được tham quan di tích lịch sử hoặc doanh trại bộ đội hoặc PCCC.

- Tỷ lệ Bé sạch 100%, Bé ngoan đạt từ 97% trở lên, Bé chăm đạt từ 95% trở lên.

- 100 % nhóm lớp xây dựng môi trường bên trong đảm bảo an toàn thân thiện và phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ, biết sử dụng năng lượng tiết kiệm trong
trường lớp.

2.3. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

a/ Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Tiếp tục xây dựng môi trường sư phạm an toàn – xanh – sạch – đẹp.

- Tiếp tục bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có.

- Có kế hoạch mua sắm thêm trang thiết bị dạy học ở các lớp dưới 5 tuổi.

- Tăng cường công tác tự làm đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có ở
địa phương,

- Tham mưu lãnh đạo các cấp để sửa chữa nhà vệ sinh.

- Tham mưu lãnh đạo các cấp để có kinh phí xây dựng trường Mầm Non 3 điểm mới.

b/ Công tác kiểm định chất lượng+ Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng tiếp tục phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Nhà trường tiếp tục duy trì kiểm định cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức 1.

2.4 . Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên.

- 100 % CBGVNV đạt chuẩn và trên chuẩn

- 100 % CBGVNV tham gia đầy đủ các lớp học chính trị

- 100 % CBGVNV không vi phạm kỷ luật, an toàn giao thông

- 95 % giáo viên có chuyên môn đạt khá giỏi.

- 100 % CBGV biết ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học.

- 100 % thực hiện tốt mô hình Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải.

- 100% CB-GV tự học BDTX và đạt kết quả từ Khá trở lên.

- 100% CB-GV đánh giá đạt từ Loại Đạt trở lên.

- 100% CB-GV-NV đánh giá xếp loại cuối năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% CB-GV-NV không vi phạm đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt ứng xử văn háo trong nhà trường.

2.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ: Kiểm tra đột xuất, định kỳ.

- Phối hợp với PHHS tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ như ngày hội đến trường của bé, tết trung thu, ngày 20/10, 20/11, Lễ hội dân gian, Lễ hội mừng xuân, ngày 8/3, Quốc tế thiếu nhi 1/6, …

- Tổ chức thao giảng, hội giảng 2 hoạt động/1 giáo viên/năm.

- Tổ chức thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp- an toàn-thân thiện- phòng chống bạo lực học đường.

- Tham gia tốt các hội thi do phòng GD tổ chức.

2.6. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về GDMN.

- 100 % nhóm lớp xây dựng góc tuyên truyền theo các chủ đề.

- Viết bài, sưu tầm các nội dung phù hợp với nhà trường để đưa tin tuyên truyền lên hệ thống âm thanh của nhà trường ít nhất 2 lần/ tháng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các bậc phụ huynh thông qua 1 số hoạt động thiết thực như: Xây dựng góc tuyên truyền, các hoạt động học tập, hội thi của trẻ, tổ chức ngày hội ngày lễ phong phú.

- Tích cực phối hợp với các ban ngành như phụ nữ, trạm y tế phổ biến tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ, cách phòng chống các bệnh dịch cho các bậc phụ huynh.

III. Tổ chức thực hiện:

- HĐT căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, các nội dung kế hoạch để làm tốt công tác tổ chức giám sát, phân công thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời.

+ 100% các thành viên trong HĐT phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước của ngành GD&ĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện nghị quyết HĐT đầy đủ, nghiêm túc.

+ HĐT phải tổ chức xem xét việc các tập thể, cá nhân CBGVNV thực hiện nghị quyết của mình đề ra đúng hay sai, rút ra bài học kinh nghiệm phản ảnh kịp thời để Ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ, hiệu quả.

+ HĐT phải duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, dân chủ, công khai đúng quy trình.

+ Động viên tuyên truyền mỗi thành viên HĐT chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để thực hiện các nghị quyết của HĐT. TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thành viên Hội đồng trường (t/h);

- Trang web (ck);

  • Lưu VT,HS.

Trịnh Thị Thủy


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 18
Tháng 01 : 4.474
Tháng trước : 7.000
Năm 2020 : 4.474
Năm trước : 9.968
Tổng số : 14.786