Saturday, 25/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT TP VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ–MN3 Phường 3, ngày tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch số 172/KH –MN3 ngày 25 tháng 10 năm 2019 kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2019-2020 của trường Mầm Non 3;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

  1. Bà Trịnh Thị Thủy Hiệu trường Trưởng Ban
  2. Bà Lương Phượng Khánh P.Hiệu trưởng Phó Ban
  3. Bà Tiêu Thanh Trúc P.Hiệu trưởng Phó Ban
  4. Bà Tô Thị Thanh Nguyên  TTVP-VT Thư ký
  5. Bà Lê Thị Ngọc Ngân TTVP Thành viên

Điều 2. Ban tổ chức căn cứ kế hoạch số 172/KH –MN3 ngày 25 tháng 10 năm 2019 để ra đề thi, phân công thành viên Ban giám khảo và tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo quy định đạt hiệu quả. Hướng dẫn thư ký tổng hợp kết quả sau hội thi và trình Ban tổ chức công nhận.

Ban giám khảo: có nhiệm vụ nghiên cứu các văn bản để chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 công bằng, dân chủ, khách quan và có chất lượng.

Thời gian: Có kế hoạch kèm theo

Hội đồng sẽ tự giải tán sau khi kết thúc hội thi.

Điều 3. BGH, các tổ chuyên môn, kế toán và các ông (bà) ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Điều 3 (t/h);

- Lưu VP .

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường

Năm học 2019 – 2020

 

 

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 627/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long;

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-MN3 ngày 18 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020 của trường Mầm Non 3;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trường Mầm Non 3 xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Hội thi giáo viên giỏi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức môi trường học tập cho trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học;

- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên tự học và sáng tạo trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiến tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường;

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

- Kết quả thi GVG cấp trường là căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua và là cơ sở để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

II. YÊU CẦU

- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ được quy định trong Chương trình GDMN, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và các văn bản chỉ đạo của ngành.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt phổ biến kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, làm đồ dùng đồ chơi và nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn chăm sóc và giáo dục trẻ.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

  1. Đối tượng:

Tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở trường liên tục từ hai năm trở lên;.

  1. Điều kiện dự thi

- Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên theo qui định của bậc học mầm non; có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, tích cực, nhiệt tình trong các hoạt động chuyên môn và phong trào của trường, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao. Tự đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học ứng dụng, hoặc sản phẩm đồ dùng đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo áp dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại trong 2 năm học trước liền kề năm tổ chức Hội thi.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi: Giáo viên phải dự thi 02 bài thi

Bài thi kiểm tra năng lực

Nội dung bài thi kiểm tra năng lực gồm: Kiến thức về nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm có liên quan đến chương trình GDMN; các văn bản qui phạm pháp luật trong giáo dục mầm non; một số nội dung liên quan đến giáo dục tại địa phương;

Bài thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

Thực hành 2 hoạt động giáo dục trong chương trình GDMN, trong đó gồm 01 hoạt động học và 01 hoạt động vui chơi (trong lớp hoặc ngoài trời) được thực hiện theo phân phối chương trình của tổ khối và trường; Hoạt động học do giáo viên tự chọn theo đúng phân phối chương trình tại thời điểm diễn ra Hội thi; Hoạt động vui chơi giáo viên sẽ bốc thăm 1 trong 2 nội dung tổ chức hoạt động trong lớp hoặc ngoài trời;

2. Hình thức thi

- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết kết hợp hai hình thức tự luận và trắc nghiệm. Tổ chức thi tập trung. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên mới được tham gia dự thi phần thi thực hành hoạt động giáo dục;

- Bài thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học của giáo viên phụ trách.

- Tổ chức đánh giá, chấm điểm hệ thống hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của giáo viên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Thời gian: Hội thi sẽ tiến hành từ 05/11 – 08/11/2019

- Khai mạc Hội thi: 8 giờ ngày 05/11/2019 sau đó tiến hành thi lý thuyết và chấm lý thuyết.

- Thi thực hành ngày thứ năm 07/11/2019 và ngày thứ sáu 08/11/2019

2. Địa điểm

- Khai mạc và thi bài thi kiểm tra năng lực vào ngày 05/11/2019 tại phòng chức năng của trường;

- Phần thực hành sẽ thi tại lớp có giáo viên tham gia dự thi.

3. Kinh phí

Căn cứ vào qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị về việc quản lý sử dụng kinh phí tổ chức hội thi cấp trường và các qui định tài chính hiện hành để chi cho Ban tổ chức, ban giám khảo, chi khen thưởng và các hoạt động khác của hội thi.

VI. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung đánh giá

- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, do hai giám khảo chấm độc lập theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Nếu bài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên thì giáo viên mới được dự thi tiếp phần thi thực hành 02 hoạt động giáo dục;

- Bài thi thực hành tổ chức 02 hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá hoạt động giáo dục của Sở GDĐT. Mỗi hoạt động giáo dục do các giám khảo chấm điểm độc lập theo mẫu phiếu;

- Hệ thống hồ sơ sổ sách của giáo viên phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ được các giám khảo đánh giá độc lập theo thang điểm 10.

* Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi thực hành, Ban Giám khảo tổ chức rút kinh nghiệm chung cho giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ giáo viên tham gia Hội thi.

* Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là điểm trung bình cộng của các giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 01 điểm ở mỗi nội dung thi. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban giám khảo xem xét quyết định.

2. Tiêu chuẩn đánh giá

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo qui định của ban tổ chức hội thi;

- Điểm bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên;

- 02 hoạt động giáo dục phải được xếp loại Giỏi;

- Hệ thống hồ sơ sổ sách phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên đạt từ 8,0 điểm trở lên.

3. Cơ cấu giải thưởng

  • Giáo viên dự thi đạt đủ các tiêu chuẩn đánh giá ở trên sẽ được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, sẽ được nhà trường cấp giấy chứng nhận và khen thưởng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo quy định.

- Các đ/c P.Hiệu trưởng chuẩn bị các biểu mẫu tổ chức hội thi theo quy định. Triển khai nội dung kế hoạch đến tất cả CB-GV-NV trong nhà trường cùng phối hợp thực hiện.

- Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm lập danh sách giáo viên của tổ mình báo cho đ/c P.Hiệu trưởng. Đ/c Phó Hiệu trưởng tập hợp danh sách báo cho đ/c Hiệu Trưởng.

- Giáo viên đủ điều kiện dự thi phải nghiên cứu kỹ kế hoạch và tham gia dự thi theo quy định.

Trên đây là kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020 của trường Mầm Non 3. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp ban tổ chức để được giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- BGH; tổ chuyên môn;

- GV dự thi;

- Lưu VT./.

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 


Tác giả: Trường Mầm non 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 18
Tháng 01 : 4.475
Tháng trước : 7.000
Năm 2020 : 4.475
Năm trước : 9.968
Tổng số : 14.787