Wednesday, 11/12/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BDTX

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPVL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /KH-MN3

Phường 3, ngày tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên

Năm học 2019 - 2020

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 544/KH – PGDĐT ngày 31/7/2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Kế hoạch kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2019 – 2020;

Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) của cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN), tình hình thực tế của đơn vị;

Trường Mầm Non 3 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của trường năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Mục đích

Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp;

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non (GDMN);

Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2019-2020 cho CBQL và GVMN.

II. Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đang giảng dạy tại trường.

III. Nội dung bồi dưỡng

1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

* Cấp tỉnh:

* Nội dung bồi dưỡng 1:

- Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở GDMN;

- Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tại cơ sở GDMN;

- Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non;

- Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN;

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương;

- Phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non;

- Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em bị viêm đường hô hấp và tiêu chảy;

- Vấn đề về giới trong Giáo dục mầm non;

- Xử trí, phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ;

- Chăm sóc vệ sinh cho trẻ nhà trẻ;

- Các văn bản chỉ đạo của ngành.

Lưu ý: Nội dung 1 là Bộ GDĐT tổ chức bồi dưỡng, Sở GDĐT tổ chức bồi dưỡng lại cho CBQL và GV. (Trong đó một số nội dung bồi dưỡng tập trung, một số nội dung bồi dưỡng qua hình thức tự học, tự bồi dưỡng của CBQL và GV).

* Cấp thành phố:

- Phòng GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Long tổ cho 100% CBQL, giáo viên và nhân viên học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ năm học, chuyên môn của ngành;

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

* Cấp tỉnh:

- Tập huấn - Bồi dưỡng về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật:

+ Một số văn bản, chính sách có liên quan đến giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;

+ Hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục cá nhân và phương pháp giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật học hòa nhập;

+ Triển khai hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ ASQ-3 phiên bản Việt Nam;

+ Hướng dẫn phương pháp dạy trẻ khuyết tật (tự kỷ, tăng động giảm tập trung…)

- Hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng Chương trình Giáo dục mầm non:

+ Hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục năm học; kế hoạch giáo dục theo chủ đề;

+ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục trong chế độ sinh hoạt theo chương trình GDMN;

+ Nâng cao Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020” và Chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”;

+ Hướng dẫn xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ trong giáo dục trẻ mầm non (tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số).

- Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục.

Lưu ý: Nội dung 2 là Sở GDĐT tổ chức bồi dưỡng tập trung. Trường tổ chức bồi dưỡng lại cho GV.

* Cấp thành phố:

- Các nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GV:

+ Hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn;

+ Quy tắc ứng xử trong trường mầm non;

+ Tiếp tục triển khai nâng cao chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”;

+ Nâng cao chất lượng việc thiết lập dưỡng chất trên phần mềm Nutrikids;

+ Hướng dẫn cách viết sáng kiến kinh nghiệm.

* Cấp trường:

- Tổ chức bồi dưỡng các nội dung được bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh bao gồm nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2 cho toàn thể giáo viên của trường;

- Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn của trường:

+ Thiết kế, thực hành làm đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ.

+ Tổ chức các hoạt động ngày hội ngày lễ cho trẻ trong trường mầm non.

1.3. Nội dung bồi dưỡng 3: (Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/năm học/giáo viên)

Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3) trong chương trình BDTX cho GVMN ban hành kèm theo Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT, giáo viên tự lựa chọn các module tự bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp GVMN, đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học/giáo viên theo qui định.

TT

Mã module

Số GV đăng ký

Ghi chú

1

Module MN 1

1

 

2

Module MN 2

3

 

3

Module MN 3

1

 

4

Module MN 4

1

 

5

Module MN 5

4

 

6

Module MN 6

1

 

7

Module MN 7

0

 

8

Module MN 8

0

 

9

Module MN 9

0

 

10

Module MN 10

0

 

11

Module MN 11

0

 

12

Module MN 12

0

 

13

Module MN 13

0

 

14

Module MN 14

0

 

15

Module MN 15

0

 

16

Module MN 16

0

 

17

Module MN 17

0

 

18

Module MN 18

0

 

19

Module MN 19

0

 

20

Module MN 20

0

 

21

Module MN 21

2

 

22

Module MN 22

0

 

23

Module MN 23

0

 

24

Module MN 24

1

 

25

Module MN 25

1

 

26

Module MN 26

2

 

27

Module MN 27

5

 

28

Module MN 28

4

 

29

Module MN 29

4

 

30

Module MN 30

4

 

31

Module MN 31

6

 

32

Module MN 32

5

 

33

Module MN 33

8

 

34

Module MN 34

4

 

35

Module MN 35

10

 

36

Module MN 36

6

 

37

Module MN 37

13

 

38

Module MN 38

0

 

39

Module MN 39

1

 

40

Module MN 40

4

 

41

Module MN 41

6

 

42

Module MN 42

10

 

43

Module MN 43

13

 

44

Module MN 44

5

 

* Tổng cộng: có 27 module giáo viên đăng ký.

IV. Hình thức bồi dưỡng

  1. Hình thức bồi dưỡng

- Tự học:

Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự học, tự bồi dưỡng của CBQL và giáo viên kết hợp bồi dưỡng trong hè và tự bồi dưỡng trong năm học theo nhu cầu của giáo viên trong trường.

- Tập trung:

+ Nhà trường tổ chức bồi dưỡng các nội dung được bồi dưỡng cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm nội dung bồi dưỡng 1 và 2 theo hình thức tập trung) cho 100% CBQL-GV của trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn của trường; tổ chức cho giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng của từng cá nhân giáo viên một cách nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

+ Khi bồi dưỡng tập trung cần hướng dẫn tự học, cần có sự thảo luận và thực hành trực tiếp, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung mới, nội dung khó đối với CBQL và GVMN; tạo điều kiện để trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

- Học tập trực tuyến 10 module nâng cao:

Tham gia tự học trực tuyến 10 modul nâng cao gồm 1 PHT và 3 tổ trưởng

- Các hình thức khác:

+ Học tập từ xa (vào địa chỉ trang web: http://tailieu.nhagiao.edu.vn hoặc http://taphuan.moet.gov.vn)

* Lưu ý: Để thực hiện tốt và có kết quả, các hình thức BDTX cần đáp ứng các tiêu chí: Tự giác và nghiêm túc; khoa học và phù hợp; thiết thực và hiệu quả.

2. Tài liệu bồi dưỡng

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức biên soạn, cung ứng, giới thiệu tài liệu phục vụ BDTX theo các nội dung bồi dưỡng 1 và 3. Nhà trường sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu BDTX của Bộ GD & ĐT biên soạn, phát hành đến 100% CBQL và GV của toàn đơn vị để nghiên cứu và học tập.

Tài liệu về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ năm học, chuyên môn của ngành,…nhà trường đều cung cấp đầy đủ, kịp thời cho CBQL và GV trong các đợt học chính trị tập trung do ngành tổ chức.

3. Đội ngũ báo cáo viên

Đội ngũ báo cáo viên, hướng dẫn viên cấp trường là CBQL và GVMN cốt cán của trường đã tham gia lớp tập huấn cốt cán do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT tổ chức.

* Lưu ý: Đội ngũ báo cáo viên phải có phẩm chất, năng lực, được cung cấp và cập nhật những thay đổi, những vấn đề mới về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ năm học về giáo dục mầm non.

4. Thời gian/ nội dung thực hiện học BDTX

Nội dung công việc

Thời gian tính theo năm học và nghỉ hè

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Xây dựng kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Bồi dưỡng tập trung

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Bồi dưỡng tự chọn (tự bồi dưỡng)

x

x

x

x

x

x

x

x

  

x

x

Kiểm tra giám sát

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nghiệm thu, đánh giá kết quả

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Tổng hợp báo cáo kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Tổ chức hội thảo, sơ kết, tổng kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian bồi dưỡng tập trung: tháng 8 đến tháng 9 năm 2019 kết hợp với bồi dưỡng trong năm học.

V. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

Căn cứ Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhà trường xây dựng đánh giá và công nhận kết quả BDTX của đơn vị như sau:

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

2.1. Hình thức đánh giá

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại tổ chuyên môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình,
tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội
dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi module thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi
là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTBKQBDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTBKQBDTX = (điểm ND1+ điểm ND2+ điểm trung bình các module thuộc ND3 được ghi trong kế hoạch BDTX của cá nhân giáo viên) : 3.

ĐTBKQBDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định

3. Xếp loại kết quả BDTX

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các
nội dung của kế hoạch BDTX cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên.
Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không
có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có
điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến dưới 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần bào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ giáo viên, là căn cứ để đánh giá,
xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ chính sách, sử dụng giáo viên.

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên, của tổ.

Nhà trường lập hồ sơ theo quy định và gửi danh sách về Phòng giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho cán bộ quản lý và giáo viên.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường và tổ chức thực hiện kế hoạch BDTX theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao;

- Thiết lập mối quan hệ giữa đánh giá Chuẩn nghề nghiệp (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên) và công tác BDTX để có kế hoạch bồi dưỡng những nội dung còn hạn chế nhằm luôn bổ sung, hoàn thiện các nội dung thuộc các lĩnh vực kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho bản thân của CBQL và GVMN.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại và báo cáo kết quả bồi dưỡng theo quy định. Vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước và của địa phương đối với CBQL và GV khi tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện tham gia BDTX.

2. Trách nhiệm của Phó hiệu trưởng

- Hướng dẫn và tạo điều kiện cho CBQL và giáo viên xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các qui định về BDTX theo Thông tư số 36/2011 và Thông tư số 26/2012;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động tự học của giáo viên và nội dung sinh hoạt thảo luận của tổ khối để kịp thời định hướng, tư vấn khi cần thiết.

- Đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GVMN, báo cáo tổng kết về Phòng GD&ĐT trước ngày 01/6/2020.

3. Trách nhiệm của tổ chuyên môn

- Hướng dẫn và tạo điều kiện cho giáo viên xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân và trình BGH duyệt;

- Tổ chức sinh hoạt, chia sẻ, thảo luận cụ thể rõ ràng, đầy đủ các modul của từng cá nhân tham gia học;

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại và báo cáo kết quả bồi dưỡng theo quy định. Vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình công tác giảng dạy.

- Đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho GV của tổ, báo cáo kết quả về BGH trước ngày 15/5/2020.

4. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường và các quy định của Quy chế này.

- Tham gia sinh hoạt chia sẻ, thảo luận, thực hành tại tổ khối đầy đủ, tích cực nhiệt tình các modul đã đăng ký;

- Tự giác tham gia thực hiện kế hoạch BDTX theo đúng qui định và trách nhiệm được giao.

- Báo cáo tổ khối, Ban giám hiệu nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TPVL;

- CB-GV trường ;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 


Tác giả: Trường Mầm non 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 98
Hôm qua : 223
Tháng 12 : 1.738
Tháng trước : 2.189
Năm 2019 : 4.706
Năm trước : 306
Tổng số : 5.050