Thursday, 17/10/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2019-2022

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2019-2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON 3

Nhiệm kỳ: 2019 – 2022

 

I. PHẦN NGHI THỨC:

1/ Chào cờ khai mạc: (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)

2/ Tuyên bố lý do-Giới thiệu đại biểu

3/ Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội (Biểu quyết bằng thẻ Đảng viên)

4/ Chi ủy Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

5/Thông qua dự kiến chương trình làm việc của Đại hội (Biểu quyết bằng thẻ Đảng viên).

6/ Thông qua quy chế làm việc của Đại Hội (Biểu quyết bằng thẻ Đảng viên).

II. PHẦN NỘI DUNG:

Phần văn kiện:

1/ Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2/ Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2019 -2022.

3/ Thông qua bản kiểm điểm của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019.

4/ Phát biểu chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên.

5/ Đoàn chủ tịch gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận và đóng góp cho báo cáo nhiệm kỳ 2017 -2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022. Đại hội thảo luận.

Phần bầu cử:

6. Đoàn Chủ tịch trình bày những nội dung chính trong Quy chế bầu cử trong Đảng.

7. Bầu chi ủy:

+ Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng chi ủy khóa mới.

+ Đại hội thảo luận, biểu quyết số lượng chi ủy.

+ Đoàn Chủ tịch báo cáo đề cử danh sách nhân sự cấp ủy khóa mới để đại hội thảo luận; tiến hành ứng cử, đề cử cấp ủy khóa mới trước khi biểu quyết danh sách bầu cử (Báo cáo danh sách nhân sự để đại hội thảo luận).

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Bầu Ban kiểm phiếu.

+ Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

8. Bầu bí thư

+ Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị nhân sự Bí thư của chi bộ khóa trước để đại biểu biết và lựa chọn (Danh sách)

+ Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

9. Bầu Phó bí thư

+ Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị nhân sự Phó bí thư của chi bộ khóa trước để đại biểu biết và lựa chọn (Danh sách)

+ Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

10. Bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

+ Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị nhân sự bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên để đại biểu biết và lựa chọn (Danh sách)

+ Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

11. Chi ủy khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

12. Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết đại hội.

III. BẾ MẠC

1/ Đọc diễn văn bế mạc.

2/ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ MẦM NON 3

 

* Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

QUI CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ĐẠI HỘI LẦN IV CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON 3

Nhiệm kỳ 2019 – 2022

 

- Căn cứ điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Căn cứ vào chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ chính trị ngày 30/05 năm 2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Căn cứ vào chỉ thị số 24 – CT/TU ngày 11/7/2019 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022.

- Căn cứ và công văn số 835 – CV/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ thành ủy về việc lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng Ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022.

- Căn cứ và công văn số 73 – CV/TU, ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường 3 về việc lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại hội Đảng viên chi bộ Trường Mầm Non 3, nhiệm kỳ 2019 – 2022 đề ra qui chế làm việc đại hội chi bộ như sau:

I .NHIỆM VỤ CỦA BAN CHI ỦY CHI BỘ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI:

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2022 để đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

- Chi ủy đương nhiệm chuẩn bị báo cáo nhân sự báo cáo danh sách để đại hội thảo luận.

- Quyết định và thông báo thời gian khai mạc Đại hội trước 30 ngày.

- Chuẩn bị tài liệu cho cấp ủy khóa mới về những vấn đề liên quan đến việc bầu các chức danh lãnh đạo của Ban chi ủy.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1.Đoàn chủ tịch Đại hội là những người điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn Chủ tịch do ban chi ủy (Chi bộ) triệu tập Đại hội giới thiệu, Đại hội biểu quyết về số lượng và nhân sự cụ thể.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; phân công; thành viên điều hành các phiên họp của Đại hội; chuẩn bị nội dung để Đại hội thảo luận; biểu quyết, lãnh đạo điều hành các hoạt động của Đại hội.

- Lãnh đạo việc thông tin về Đại hội và quyết định các tài liệu, ấn phẩm lưu hành trong Đại hội.

- Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy.

- Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử chi ủy viên

- Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những người xin rút khỏi danh sách và xem xét, quyết định cho một số người được rút hoặc không được rút khỏi danh sách bầu cử, trường hợp còn nhiều ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn chủ tịch xin ý kiến quyết định của Đại hội, lập danh sách bầu cử.

- Giới thiệu số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Điều hành hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến nguyên tắc, thủ tục bầu cử trong Đại hội.

- Giải đáp những thắc mắc của đảng viên về nhân sự trong quá trình bầu cử.

III. ĐOÀN THƯ KÝ:

1. Đoàn thư ký Đại hội gồm những đại biểu chính thức. Cấp ủy triệu tập Đại hội, giới thiệu để Đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn thư ký và trưởng đoàn thư ký. Trưởng đoàn thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch về những nhiệm vụ của đoàn thư ký.

2. Nhiệm vụ của đoàn thư ký:

- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, soạn thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội.

- Tiếp nhận thư chúc mừng của các tổ chức, cá nhân, bài tham luận, thảo luận kiến nghị của Đại biểu và chuyển đến đoàn chủ tịch Đại hội.

- Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gởi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

IV. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc bầu cử của Đại hội đo đoàn Chủ tich giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức của Đại hội không có tên trong danh sách bầu cử.

2. Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho Đại biểu, kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu vào về báo cáo Đại hội, kiểm phiếu bầu.

- Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội (nếu có).

- Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo với Đoàn chủ tịch, công bố kết quả bầu cử và ký vào biên bản bầu cử. Niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội bàn giao cho Ban chi ủy khóa mới lưu trữ theo quy định.

V. ĐẠI BIỂU VÀ KHÁCH MỜI:

1. Nhiệm vụ của Đại biểu:

Từng Đại biểu có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tịch; trang phục, giờ giấc làm việc đúng theo quy định. Trong thời gian dự Đại hội, Đại biểu cần vắng mặt phải có lý do chính đáng, báo cáo với tổ trưởng, tổ trưởng báo cáo với Đoàn chủ tịch, khi Đoàn chủ tịch đồng ý thì mới được phép vắng mặt.

2.Nhiệm vụ của khách mời:

Khách mời tham dự Đại hội tại văn phòng trường, được tham gia thảo luận, đóng góp nhưng không tham gia biểu quyết các chỉ tiêu, nghị quyết và bầu cử.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI:

1. Chế độ thông tin:

- Đoàn chủ tịch kịp thời phổ biến những thông tin và chỉ đạo Đoàn thư ký phát hành tài liệu, ấn phẩm có liên quan đến Đại hội.

- Đại biểu, khách mời phải đảm bảo giữ bí mật, kỷ luật trong nói, viết đối với những vấn đề trong nội bộ chưa được công khai hoặc chưa có căn cứ, gây ảnh hưởng tư tưởng, tâm lý không tốt trong Đại hội.

2. Phát biểu trong đại hội:

- Đại biểu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký với Đoàn chủ tịch (qua đoàn thư ký). Khi cần tranh luận thì giơ tay, khi Đoàn chủ tịch mời thì mới phát biểu, thời gian phát biểu phải theo qui định của Đoàn chủ tịch.

- Đại biểu dự đại hội phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đại biểu được quyền đăng ký phát biểu trực tiếp, hoặc gởi bài viết của mình, nhưng không được vận động người khác nói theo ý kiến riêng của mình, không được phổ biến những ý kiến riêng chưa được đa số đại biểu dự Đại hội tán thành. Được quyền trao đổi, tìm hiểu lý lịch cá nhân, ứng cử viên để lựa chọn, nhưng không được vận động người khác ủng hộ người này, không ủng hộ người kia.

VII. THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

- Đại hội sẽ làm việc 01 ngày, kể từ 7giờ 30 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2019.

- Buổi sáng, bắt đầu làm việc từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Buổi chiều, bắt đầu làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Đại biểu đến điểm làm việc trước 15 phút và ngồi đúng nơi qui định. Mỗi đại biểu cần tập trung trí tuệ, giữ gìn sức khỏe trong thời gian Đại hội. Trong thời gian Đại hội làm việc, Đại biểu không được vắng mặt, không được tiếp khách, giải quyết công việc cơ quan hoặc việc riêng (Trừ trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của đoàn Chủ tịch), không được uống rượu, bia, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian Đại hội làm việc; khi biểu quyết một vấn đề gì thì biểu quyết bằng thẻ Đảng và đưa thẳng tay phải; Đại biểu được đeo các huân, huy chương (nếu có); trang phục gọn gàng (Nam mặc sơ mi, mang giày, thắt cà vạt. Nữ trang phục áo dài).

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Mỗi Đại biểu dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Đại biểu vi phạm quy chế, tùy mức độ nặng, nhẹ mà xử lý, có thể đến mức phải xem xét tư cách đại biểu.

- Quy chế này được thông qua tại Đại hội Chi Bộ Trường Mầm Non 3 lần thứ V, có hiệu lực thi hành khi được đa số đại biểu dự Đại hội biểu quyết tán thành và hết hiệu lực khi đại hội kết thúc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

 

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! Kính thưa đại hội!

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Đảng ủy Phường 3 về việc chuẩn bị Đại hội các chi bộ (nhiệm kỳ 2019 - 2022). Việc tổ chức Đại hội Chi bộ Đảng trên cơ sở dân chủ nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, xây dựng và giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh.

Qua một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Phường 3, của Chi bộ sự nghiệp giáo dục của đơn vị trường đã gặt hái được nhiều thắng lợi, Trường, lớp ngày càng khang trang, sạch sẽ, thoáng mát, trình độ giáo viên từng bước được nâng cao, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên năm sau cao hơn năm trước và đặc biệt là phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi luôn giữ vững.

Trong ngày Đại hội hôm nay chúng ta sẽ được nghe báo cáo của chi bộ nhiệm kỳ (2017– 2019) và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới (2019 – 2022). Đồng thời cũng được nghe báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ (2017 -2019). Qua đó, chúng ta cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến để đi đến thống nhất giúp Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh còn góp phần lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, sức khỏe để lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Do tính chất, tầm quan trọng của Đại hội, tôi tin rằng chúng ta tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, chân tình, thẳng thắng góp phần thành công chung của Đại hội.

Trong không khí trang nghiêm của Đại hội, để tiến tới thực hiện nội dung quan trọng nêu trên, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đảng viên chi bộ Trường Mầm Non 3 Lần thứ V nhiệm kỳ (2019 -2022).

Cuối lời, xin kính chúc Đoàn Chủ tịch, các vị đại biểu và các đồng chí đảng viên chi bộ dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ MẦM NON 3

*

 

Số: …/BC-CBMN3

Phường 3, ngày …..tháng 9 năm 2019

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ MẦM NON 3 TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2019-2022

 

Phần thứ nhất:

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2017-2019

 

- Căn cứ nghị quyết số… ./NQ-ĐU ngày….tháng…năm…. của Đảng bộ Phường 3 nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc lãnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-CB ngày 03 tháng 01 năm 2017 của chi bộ Trường Mầm Non 3 nhiệm kỳ 2017-2019.

Qua một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đề ra, chi bộ đạt được những kết quả sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Chi bộ Mầm non 3 phường 3 thành phố Vĩnh Long là chi bộ độc lập gồm 15 Đảng viên (13 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị)

- Tổng số cán bộ, giáo viên công nhân viên trường là 43, trong đó trong biên chế là 25, hợp đồng là 18.

Chi bộ đã quyết tâm cùng với cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên phấn đấu vươn lên, thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội mà Nghị quyết của Đảng ủy phường 3 đã đề ra. Vừa nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, kỹ năng sống cho trẻ vừa thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực, nâng cao hiệu quả trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo…xây dựng cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp, giáo dục an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham gia tốt các phong trào do ngành Giáo dục và địa phương phát động. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nhiệm kỳ 2017 – 2019.

1. Thuận lợi:

Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy Phường 3. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa chi bộ và các đoàn thể trong nhà trường.

- Chi bộ Mầm non 3 là chi bộ độc lập nên thuận lợi trong việc lãnh đạo trực tiếp đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên về tư tưởng chính trị và chuyên môn.

- Có sự phân công cụ thể từng đảng viên nhiệm vụ cụ thể trong chi bộ song song với nhiệm vụ của nhà trường từ đó giúp việc lãnh, chỉ đạo toàn diện và sâu sắc hơn.

- Các đồng chí đảng viên là lực lượng nồng cốt, tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường.

- Chi bộ là trung tâm đoàn kết và tập hợp giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy phường 3.

- Đồng chí Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ là điều kiện thuận lợi vận dụng Nghị quyết của các cấp ủy Đảng vào thực tế nhà trường, đạt hiệu quả cao trên mọi lĩnh vực.

2. Khó khăn:

- Đảng viên giáo viên phải thực hiện nhiệm vụ dạy lớp nên việc họp lệ chi bộ chỉ tổ chức được vào thời điểm cuối buổi học từ 17 giờ nên cuộc họp không được đảm bảo nhiều thời gian để tập trung thảo luận.

- Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư được điều động luân chuyển về đơn vị khác, nên Ban chi ủy bị thiếu hụt về nhân sự và gặp 1 số khó khăn trong điều hành và giải quyết nhiệm vụ chính trị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

A/ CÁC CHỈ TIÊU:

CÁC CHỈ TIÊU

N. QUYẾT

NHIỆM KỲ

THỰC HIỆN

TỶ LỆ ĐẠT

GHI CHÚ

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Xây dựng chi bộ

Chi bộ trong sạch vững mạnh

Chi bộ trong sạch tiêu biểu

Vượt NQ

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

100%

Bằng khen Tỉnh Ủy + LĐLĐ Tỉnh

100%

 

Tham gia học tập các nghị quyết và thực hiện NQ 29

100%

100%

100%

 

Thực hiện phê và tự phê

100%

100%

100%

 

Xây dựng chi bộ trong sạch

Chi bộ trong sạch

Chi bộ trong sạch Tiêu biểu

Vượt chỉ tiêu NQ đề ra

 

Kết nạp Đảng viên

02

05

250%

Tăng 3ĐV

150%

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

100%

100%

100%

Không có Đảng viên vi phạm.

Thực hiện chỉ thị 06

100%

100%

100%

Không có Đảng viên vi phạm.

Kết nạp đảng viên

02

04

200%

Tăng 100%

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Danh hiệu trường

Tập thể LĐXS

Tập thể LĐXS

Đạt Hạng Nhì

 

 

GV giỏi Tỉnh-TP-Trường

100%

100%

100%

 

LĐTT

100%

100%

100%

 

Học nâng cao trình độ chuyên môn CB-GV

100%

100%

100%

 

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Huy động trẻ 5 tuổi và hoàn thành CTGD

100%

100%

100%

 

PCGDMNTNT

Giữ vững

Giữ vững

Giữ vững

 

Tỷ lệ Bé sạch

100%

100%

100%

 

Tỷ lệ Bé Chăm

97%

98.6%

101.6%

Tăng 4.6%

Tỷ lệ Bé ngoan

97%

99%

102.06%

Tăng 5.06%

Trẻ phát triển bình thường

98%

98%

100%

 

Suy dinh dưỡng-Thấp còi

Dưới 2%

Dưới 2%

Đạt NQ đề ra

 

Trẻ được đảm bảo an toàn.

100%

100%

 

 

XÂY DỰNG ĐOÀN THỂ

Xây dựng Công Đoàn

Công Đoàn vững mạnh

Công Đoàn vững mạnh

Vượt chỉ tiêu đề ra

 

Xây dựng Chi Đoàn

Chi Đoàn vững mạnh

Chi Đoàn vững mạnh

Đạt chỉ tiêu đề ra

 

Là thanh niên ưu tú trong đơn vị

100% đoàn viên Là thanh niên ưu tú trong đơn vị

100% đoàn viên Là thanh niên ưu tú trong đơn vị

Đạt chỉ tiêu đề ra

 

B/ KẾT QUẢ:

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, Chi uỷ, Chi bộ trường Mầm non 3 đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chi uỷ, Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

1. Về tư tưởng chính trị:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ và nhà trường đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động trong công việc. Quán triệt các nội qui, qui định, các văn bản của ngành.

- Tình hình tư tưởng trong nội bộ Đảng và các đoàn thể trong nhà trường luôn được ổn định. Chi bộ thực sự là hạt nhân trung tâm khối đoàn kết, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng;

- 100% đảng viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên trong chi bộ đều có tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và học nghị quyết đầy đủ, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng theo qui định của Ban tổ chức Tỉnh ủy, triển khai các kế hoạch của Thành uỷ Tỉnh Ủy Vĩnh Long và Đảng uỷ Phường 3 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc khảo sát, đánh giá chất lượng báo cáo đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm. Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”...... Chỉ thị số 33/2006/ CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục và cuộc vận động "Hai không", Cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", thực hiện tốt chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

- Kết hợp với các đoàn thể tổ chức triển khai các thông tư, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đến cán bộ - giáo viên. Tỷ lệ đảng viên, cán bộ GV – CNV tham gia học tập, tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt 100%.

- Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh Ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị.

- 100% CB Đảng viên thực hiện tốt Hướng dẫn số 23 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 76 - QĐ/TW của Bộ chính trị về việc "Đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú". Kết quả 100% đảng viên thực hiện tốt quy định nơi cư trú. Đảng viên, GV vận động gia đình và quần chúng thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả 100% gia đình Đảng viên đạt gia đình văn hóa. Cán bộ đảng viên công chức cùng tiết kiệm kinh phí của cơ quan, đảm bảo thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước, biết làm kinh tế để cải thiện cuộc sống.

2.Công tác xây dựng chính quyền:

- Thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 Nghị định của Chính phủ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, chi bộ đã chỉ đạo các hoạt động đoàn thể phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện tốt công tác công khai như: công khai kế hoạch, công khai kinh phí thu - chi, công khai các vấn đề mà cán bộ giáo viên cần biết theo phương châm: “được biết, được bàn”; phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ GV, tạo được sức mạnh tổng hợp trong nhà trường, nhằm hoàn thành nhiệm vụ mà ngành đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua Tập thể nhà trường luôn đoàn kết tốt nội bộ, không có vụ việc gì xảy ra để giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường việc xây dựng kế hoạch, nâng chất lượng hoạt động bộ máy lãnh đạo đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao năng lực và vai trò trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

3. Công tác quản lý điều hành:

Xây dựng chính quyền và đoàn thể vững mạnh, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao:

- Chi bộ được BTV Thành ủy tặng giấy khen "Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liền (2016-2018). Được Đảng ủy Phường 3 tặng giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017, 2018.

- Tham gia thi Báo công dâng Bác cấp TP đạt 02 giải.

- Được UBND TPVL tặng giấy khen "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Danh hiệu khen cho đơn vị: Tập thể lao động xuất sắc. Bằng khen UBND Tỉnh. Hạng Nhì khối thi đua.

- Công đoàn và chi đoàn Đạt Vững mạnh

- Quản lý con người, CSVC, học sinh, HSSS, Tài chính… đúng theo quy định của Nhà nước.

- Điều hành bộ máy cơ quan hoạt động nhịp nhàng đạt kết quả cao.

4. Công tác tổ chức:

- Ban chi ủy Chi bộ luôn quan tâm làm tốt công tác tổ chức cán bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ban chi ủy chi bộ đã tổ chức xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên làm việc theo quy chế, nội quy đã quy định.

- Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp ủy, sự đoàn kết trong nội bộ Đảng và sự hỗ trợ tích cực cả Ban giám hiệu trường. Hàng tháng, quí, 6 tháng ban chi ủy chi bộ đều có sơ tổng kết các hoạt động và đưa ra phương hướng phù hợp với thực tế của chi bộ nhà trường. Có đưa báo cáo tháng, quí, 6 tháng. Họp Ban chi ủy để bàn bạc đi đến thống nhất ra chi bộ. Họp lệ chi bộ đúng theo qui định của Ban tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc việc phê và tự phê.

- Trong nhiệm kỳ ban chi ủy chi bộ đã Giới thiệu 06 đoàn viên ưu tú học lớp Cảm tình Đảng, tổ chức kết nạp được 04 đảng viên mới, chuyển sinh hoạt Đảng cho 1 đồng chí, chuyển Đảng chính thức cho 02 đồng chí. Như vậy, tổng số đảng viên toàn chi bộ là 15. Trong đó có 13 chính thức và 02 dự bị.

- Công tác đánh giá chất lượng chi bộ và Đảng viên, việc thực hiện qui chế của ban chi ủy, chi bộ đối với công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm một cách nghiêm túc, đúng qui trình hướng dẫn qua đó nâng dần chất lượng Đảng viên, củng cố cơ sở Đảng. 100% số lượng đảng viên tham gia tự phê bình và phê bình hàng năm đều đạt 100%. Qua đánh giá chất lượng có 100% đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Phường tặng giấy khen.

- Ban chi ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cho mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sát với nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã ”Học tập tốt chỉ thị số 03..”

5.Công tác kiểm tra giám sát:

- Công tác giám sát được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ. Từng năm chi bộ luôn được Đảng ủy quan tâm và thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng quy trình. Công tác kiểm tra giám sát của chi bộ đã phân công rõ từng đồng chí trong ban chi ủy phụ trách và được thực hiện thường xuyên hàng quí, năm và đột xuất (nếu cần thiết), nhằm uốn nắn kịp thời những yếu kém của Đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị nghị quyết và những điều Đảng viên không được làm… Trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm.

- Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung từng đảng viên đã phát huy tốt ưu điểm, những năng lực của bản thân.

II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:

Quán triệt chỉ thị năm học của Sở giáo dục & Đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Phường 3, chi bộ đã đề ra nhiều biện pháp sáng tạo nhằm động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kì 2017 -2019 như: Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ, làm tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ Mầm non 05 tuổi, tăng c­ường công tác bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"….Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, tập thể đạt Hạng Nhì khối thi đua được UBND TP tặng giấy khen, được nhận Bằng khen của UBND Tỉnh. 100% CB-GV-NV được công nhận lao động tiên tiến.

1. Các mặt chuyên môn và giảng dạy:

- Trong nhiệm kỳ qua 100% CB – GV, Đảng viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn như: Soạn giảng đúng chương trình, luôn đầu tư tìm tòi đổi mới phương pháp, hình thức dạy học. Trang trí lớp đúng theo chủ đề, vừa tầm nhìn của trẻ, màu sắc hài hòa, đảm bảo an toàn cho trẻ trong chơi và học.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong thiết kế giáo án điện tử, đưa các phương tiện, thiết bị hiện đại vào dạy trẻ.

- Luôn đầu tư về đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phục vụ giảng dạy theo thông tư 02 của Bộ giáo dục đào tạo quy định.

- Bồi dưỡng học sinh thi các phong trào đạt nhiều thành tích cao như: Văn nghệ mừng Đảng- Mừng xuân; văn nghệ 20/11, văn nghệ dân gian, hàng năm đều có học sinh thi bé khỏe, bé ngoan đạt giải cao…

- Nuôi dưỡng trẻ đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng khoa học, đảm bảo phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm… vì vậy tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi dưới 2%. Ngoài ra luôn đảm bảo an toàn cho trẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường…

- Thực hiện tốt qui chế chuyên môn, giáo viên đi học để nâng cao trình độ. Đồng thời thao giảng dự giờ để nâng cao tay nghề, chất lượng giảng dạy.

- Công tác phổ cập trẻ 5 tuổi đạt kết quả 100%. Nhiều năm liền từ duy trì tốt chuẩn phổ cập trẻ 05 tuổi.

- Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển mạnh mẽ, trong nhiệm kỳ huy động gần 90.000.000đ.

2. Tình hình học sinh:

- 100% trẻ toàn trường được đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất. Được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. được theo dõi cân đo và chấm biểu đồ tăng trưởng theo quy định. Được phòng chống tốt các dịch bệnh.

- 100% trẻ được học tập theo chương trình BGDĐT quy định, đặc biệt trẻ được tham gia học tập theo quan điểm "giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

III. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG:

1. Hoạt động của công đoàn:

- Chi bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện cho Công đoàn làm tốt các chức năng vận động đoàn viên Giáo viên, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác, tham gia các phong trào thi đua của cơ quan. Tham gia xây dựng chủ trương chính sách và giải quyết những công việc có liên quan đến quyền lợi của cán bộ công chức viên chức lao động.

- Thực hiện tốt chức năng giám sát đối với các hoạt động của chính quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ Giáo viên, công nhân viên trong cơ quan; Tham gia cùng hội đồng cơ quan giải quyết chính sách liên quan đến cán bộ công chức viên chức, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, nội qui, quy chế ở cơ quan.

- Cùng phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công chức viên chức để giúp cho cán bộ công chức viên chức tăng thêm thu nhập, yên tâm công tác như: Tổ chức tọa đàm ngày 8/3. Ngày 20/10. Tổ chức tốt ngày 20/11, văn nghệ mừng xuân, ngày hội dân gian, tham quan nghỉ mát…, nhằm nâng cao đời sống cho chị em. Đặc biệt BCH công đoàn đã tham mưu LĐLĐ TP cất 1 Mái ấm công đoàn cho CĐV Lê Thị Hồng Nhung.

- 100% CBGV – CNV tham gia thực hiện tốt các phong trào mang tính xã hội từ thiện do Liên Đoàn Lao Động TP, tỉnh, phòng giáo dục phát động như: Phong trào đền ơn đáp nghĩa, Ủng hộ miền Trung bị lũ lụt, quỹ tấm lòng vàng, ngày vì người nghèo, ủng hộ giáo viên công đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo,...Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền và đoàn thể ủng hộ trên 40.000.000 đồng cho các phong trào từ thiện này.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm và ra Nghị quyết về những công việc mà cán bộ công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua công đoàn đạt Công đoàn cơ sở Vững mạnh. Có 80% công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc.

- 100% Đảng viên – CNV thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi trường học. Cơ quan đạt Chuẩn Văn hóa hàng năm.

- Thực hiện tốt công tác giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã giới thiệu được 06 công đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã kết nạp được 04 đồng chí.

2. Hoạt động của Chi đoàn:

- Đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, thực hiện các phong trào và hoạt động thiết thực, sinh hoạt Đoàn đầy đủ.

- 100% đoàn viên tham gia tốt các phong trào của thanh niên, các phong trào tình nguyện. Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an toàn của cơ quan, tham gia các phong trào hụi góp vốn xoay vòng để giúp đỡ đoàn viên khó khăn trong cuộc sống.

- Chi đoàn nhiều năm liền đạt Chi đoàn Vững mạnh.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm, nguyên nhân:

Ưu điểm:

- Chất lượng hoạt động của Chi bộ, Chính quyền, Ban ngành đoàn thể trong nhà trường được củng cố, đi vào hoạt động có nề nếp, kỉ luật, kỉ cương và hiệu quả, nhận thức của cán bộ Đảng viên, Đoàn viên, Công đoàn viên đã được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Chi bộ đã triển khai nghiêm túc kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác dạy và học.

- Công tác phát triển Đảng viên: Chi bộ đã làm tốt công tác phân công Đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Chi bộ tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác và tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.

- Cán bộ Đảng viên và cán bộ công chức viên chức trong toàn đơn vị luôn có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao; giúp cho Chi bộ triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng, từng bước khắc phục được những yếu kém.

- Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị;

- Chi bộ đã duy trì chế độ làm việc, sinh hoạt thường xuyên để giải quyết các công tác đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên mọi công việc được giải quyết thấu tình đạt lý. Các đồng chí Đảng viên trong toàn chi bộ đều có tinh thần trách nhiệm trong công tác được giao.

Nguyên nhân:

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, UBND Phường 3, Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố Vĩnh Long, sự đoàn kết trong nội bộ Đảng và Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong toàn đơn vị.

- Chi bộ đã có chương trình kế hoạch chỉ đạo cụ thể sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, khai thông tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên cán bộ, đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- 100% Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nhất trí, luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết trong Đảng. Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công việc của Đảng được giải quyết kịp thời, chủ động và có hiệu quả.

2. Khuyết điểm:

Bên cạnh những mặt mạnh, còn có những khuyết điểm, yếu kém như sau:

- Công tác báo cáo đôi lúc còn trễ.

- Với đặc thù của ngành học Mầm non chi bộ có 100% Đảng viên đều là nữ khi xử lý công việc mềm dẻo hơn nên tính quyết đoán trong công việc đôi khi còn hạn chế.

- Một số Đảng viên chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê đóng góp xây dựng nội bộ.

Nguyên nhân:

- Công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng vẫn còn tình trạng nể nang, tình cảm nên chưa mạnh dạn.

- Ban chi ủy luân chuyển công tác về đơn vị khác nên công tác báo cáo đôi lúc còn trễ.

3. Bài học kinh nghiệm:

Qua những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 -2019 và những hạn chế nêu trên, Ban chi ủy Chi bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát, giúp đỡ kịp thời của các cấp ủy Đảng.

- Chi bộ phải nắm bắt, bám sát kế hoạch, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể bằng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ quí, tháng, có sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm kịp thời.

- Nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước để quán triệt tư tưởng nâng cao nhận thức cho Đảng viên.., giáo viên, CNV.

- Cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đoàn thể trong nhà trường trong chỉ thị, kế hoạch để thực hiện một cách đồng bộ.

- Ưu tiên đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, tạo điều kiện cho cán bộ Giáo viên, Đảng viên được tham gia học tập về chính trị cũng như về chuyên môn nghiệp vụ, để nâng cao năng lực cán bộ ở từng nhiệm vụ được giao.

- Đảng viên phải có lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu để tạo được niềm tin trong cán bộ và quần chúng về lối sống đạo đức, phải là nhân tố tích cực, là lực lượng nồng cốt để giúp đỡ quần chúng nhân dân hoàn thành nhiệm vụ.

- Phải tạo được sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê bình và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho từng cán bộ Giáo viên.

- Nghị quyết chi bộ đề ra sát, hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị, những nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, phụ huynh học sinh tin tưởng đồng tình và hưởng ứng tích cực.

- Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ trường Mầm non 3 nhiệm kỳ 2017 – 2019. Chi bộ sẽ khắc phục khuyết điểm, phát huy những ưu điểm để giúp đơn vị trường ngày càng phát triển hơn.

 

TM /Ban Chi Ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2019 – 2022

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1.Thời cơ và thuận lợi:

- Nhiệm kỳ 2019 – 2022 trong bối cảnh cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.. Quán triệt nghị quyết của Đảng cấp trên, NQ số 29 –NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết của Đảng bộ Phường 3, các văn bản chỉ đạo của ngành, phát huy cao độ năng lực và tinh thần đội ngũ đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”. Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh Ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị.

- Cán bộ đảng viên Trường Mầm Non 3 tập trung khai thác khả năng vốn có, chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hành động, phát huy thuận lợi, đẩy lùi khó khăn, tăng cường nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu của xã hội, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá.

- Nhiệm vụ trước mắt tập trung xây dựng cơ sở vật chất ổn định đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, huy động đảm bảo số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường, nâng cao chất lượng, duy trì PCTNT. Thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục tạo mọi nguồn lực để giữ vững trường Mầm Non 3 đạt chất lượng kiểm định cấp độ 2 và chuẩn Quốc gia Mức 1.

- Chi bộ Trường Mầm Non 3 là một chi bộ độc lập. Chi bộ gồm có 15 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị.

- Đảng và Nhà nước vẫn tiếp tục có nhiều chính sách ưu tiên chăm lo phát triển giáo dục. Đây chính là điều kiện và thời cơ thuận lợi để chi bộ Trường Mầm Non 3 thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển giáo dục của nhà trường.

- Chi bộ luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban nhân dân Phường 3, Phòng Giáo dục Đào tạo Thành Phố Vĩnh Long và sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban giám hiệu trường Mầm Non 3.

- Có nghị quyết và chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ đề ra. Từ đó, chi bộ cụ thể hóa nghị quyết và triển khai đến cán bộ đảng viên, giáo viên và công nhân viên.

- Đội ngũ giáo viên đã và đang học nâng cao trình độ trên chuẩn gần 100%, giúp cho việc thực hiện các công văn, chỉ thị, các nhiệm vụ giáo dục khác thuận lợi hơn.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, tích cực hoạt động, tham gia tốt các phong trào.

- Đảng viên, giáo viên, công nhân viên luôn có tinh thần trách nhiệm cao yêu nghề, mến trẻ tất cả vì đàn con thân yêu.

- Cơ sở vật chất lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị và đầu tư tương đối đầy đủ, từng bước đáp ứng được nhu cầu Giáo dục. Trường được xây dựng khang trang, sạch sẽ, thoáng mát, thu hút rất nhiều học sinh đến học.

- Đảng viên của chi bộ đa số là lực lượng nòng cốt trong các tổ chính quyền, đoàn thể nên công tác tuyên truyền,vận động có nhiều thuận lợi.

- Cán bộ đảng viên, nhân viên nhà trường luôn có tinh thần đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt công tác "Đổi mới giáo dục" theo yêu cầu của ngành giáo dục.

2.Thách thức và khó khăn:

- Một bộ phận giáo viên còn thiếu tính chủ động, sáng tạo, tự giác trong công việc, còn phụ thuộc nhiều vào công tác chỉ đạo của CBQL.

- Trình độ đội ngũ tuy đã chuẩn song kỹ năng tay nghề chưa đồng đều. Một số giáo viên lớn tuổi nhiều kinh nghiệm nhưng việc vận dụng CNTT còn lúng túng, một số đội ngũ giáo viên trẻ còn có phần nào hạn chế về kinh nghiệm.

- Diện tích đất chặt hẹp, cơ sở vật chất còn hạn chế phần nào ảnh hưởng đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và phát triển nhà trường.

- Ban giám Hiệu có 01 đồng chí là Đảng viên nên việc lãnh chỉ đạo chi bộ còn gặp nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Chi bộ Trường Mầm Non 3 đề ra nhiệm vụ chung cho nhiệm kỳ 2019-2022 như sau:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, củng cố xây dựng trường lớp; Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Tạo môi trường thân thiện đối với học sinh; Thực hiện tốt việc Phổ cập GDTNT; đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn cho trẻ…

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng trên 3 lĩnh vực: Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, năng lực quản lý điều hành, quan tâm công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát đẩy mạnh công tác vận động quần chúng.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến những năm tiếp theo với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp…

- Hàng năm xây dựng chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ kết nạp 2 Đảng viên. 100% các đồng chí Đảng viên trong chi bộ không vi phạm điều lệ Đảng.

- Xây dựng chính quyền: Tập thể lao động xuất sắc và đoàn thể trong sạch vững mạnh.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Công tác xây dựng Đảng:

-100% Đảng viên quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, "Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gương mẫu trong việc xây dựng “Gia đình văn hóa” nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công tác. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 06-CT/TU.

- 100% đảng viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của trường.

-100% Đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng các cấp, sinh hoạt và đóng Đảng phí đầy đủ.

- 100% Đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- 100% Đảng viên luôn đi đầu trong các phong trào, đòan kết tốt nội bộ và luôn hòan thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- 100% Đảng viên có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, luôn rèn luyện trao đổi năng lực chuyên môn, cũng cố lập trường tư tưởng và sự Lãnh đạo của Đảng. Bản thân Đảng viên luôn tu dưỡng có phẩm chất, có uy tín đối với đồng nghiệp, gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

- 100 % đảng viên thực hiện việc phê và tự phê.

- Hàng năm thực hiện đúng theo hướng dẫn về việc đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và phân loại chất lượng Đảng viên.

- Giữ vững Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu chi bộ cơ sở đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

- Trong nhiệm kỳ kết nạp 2 đảng viên.

- Đảng viên xếp loại mức 2 đạt 100% (Không có Đảng viên mức 3).

2. Công tác xây dựng chính quyền:

- Xây dựng và phát triển nhà trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ nhà trường được xây dựng CSVC mới.

- Huy động trẻ 5 Tuổi vào lớp lá đạt 100 %. Đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi. Trẻ 5 tuổi Hoàn thành chương trình bậc Mầm non: 100 %. Mỗi năm tăng ít nhất 2% tỷ lệ huy động trẻ ra lớp từ 0-5 tuổi.

- Tỉ lệ bé chăm: 97%

- Tỉ lệ bé ngoan: 97%

- Tỉ lệ bé sạch: 100%

- Tỷ lệ trẻ phát triển 5 lĩnh vực từ 70% trở lên.

- Trẻ phát triển bình thường đạt 98%. Trẻ có tỉ lệ thấp còi, và suy dinh dưỡng nhẹ giảm xuống dưới 1%. Trẻ béo phì, thừa cân giảm xuống dưới 5%. 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, được phòng chông dịch bệnh, cân đo chấm biểu đồ tăng trưởng, đảm bảo an toàn cho trẻ, ...

- Có ít nhất 60% trẻ tham gia để án sữa học đường.

- Tập thể lao động xuất sắc - Đề nghị tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ".

- Phấn đấu 100% Giáo viên giỏi từ cấp Thành Phố trở lên.

- 100% CBGV- NV đạt danh hiệu LĐTT. Giữ vững đạt chiến sĩ thi đua: 15% /tổng số CBGV - NV đạt danh hiệu LĐTT.

- Phấn đấu 100% CB-GV-NV biên chế đạt trình độ từ CĐ trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Tăng 01

- 100% CB-GV-NV cam kết thực hiện tốt các phong trào An ninh trật tự, ATGT, PCCN, phong trào”Xanh-sạch-đẹp-an toàn-phòng chống bạo lực học đường”. ...

- 100% 100% CBQL, giáo viên, nhân viên không vi phạm về đạo đức nhà giáo. Đánh giá xếp loại CCVC hàng năm: 100% CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt 60% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đánh giá chuẩn hàng năm: 100% CB-GV đạt mức đạt. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt 50% đạt Khá. 100% CBQL – giáo viên thực hiện hiệu quả công tác BDTX.

3. Xây dựng đoàn thể:

- Xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Phát triển đoàn viên 100%

- Phối hợp với nhà trường tổ chức chăm lo bảo vệ quyền, lợi chính đáng cho công đoàn viên bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

- Triển khai và thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đến cán bộ, giáo viên và công nhân viên.

4. Chi đoàn:

- Xây dựng chi đoàn vững mạnh.

- Mỗi đoàn viên là một thanh niên ưu tú trong đơn vị.

- Tham gia tốt các chương trình hành động của đoàn.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tư tưởng:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên và giáo viên, công nhân viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Trong triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị chuyên môn của nhà trường, Chi ủy và lãnh đạo nhà trường cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện, có sơ, tổng kết kịp thời.

- Xây dựng được khối đoàn kết nội bộ, tạo được sức mạnh để vượt qua khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, chân thành, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Tiếp tục thực hiện tốt "Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo từng chủ đề hàng năm, có sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ hàng tháng theo đúng nội dung quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về chấp hành nhiệm vụ, Điều lệ đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác và nhân dân nơi cư trú.

- Luôn có ý thức đào tạo lực lượng kế thừa, vừa hồng vừa chuyên đủ sức gánh vác và đảm trách công việc đạt hiệu quả cao. Chi ủy lãnh đạo tìm nguồn phát triển Đảng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng.

2. Công tác tổ chức:

- Ban chi ủy Chi bộ phải làm tốt công tác tổ chức cán bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ban chi ủy chi bộ phải tổ chức xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên làm việc theo quy chế, nội quy đã quy định.

- Ban chi ủy tổ chức họp lệ để bàn bạc đi đến thống nhất ra chi bộ. Họp lệ chi bộ đúng theo qui định của Ban tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc việc phê và tự phê. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, hội họp, sơ, tổng kết,...

- Ban chi ủy chi bộ phải làm tốt công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm một cách nghiêm túc, đúng qui trình hướng dẫn qua đó nâng dần chất lượng Đảng viên, củng cố cơ sở Đảng.

- Ban chi ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cho mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sát với nhiệm vụ được giao.

3. Công tác xây dựng Đảng:

- Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục trong cán bộ đảng viên. Mỗi đảng viên đều có tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Học tập đầy đủ các buổi học nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước. Mỗi đảng viên phải đi đầu, gương mẫu rèn luyện cho mình một trình độ, năng lực chính trị nhất định, một tinh thần trách nhiệm cao.

- Theo dõi, nhắc nhỡ CB-ĐV học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sơ, tổng kết, nhân điển hình. Đưa vào tiêu chuẩn thi đua.

- Theo dõi nắm bắt kịp thời những thông tin dư luận trong nội bộ cũng như ngoài nhân dân trên các lĩnh vực để báo cáo kịp thời cho cấp ủy hoặc có biện pháp chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng Uỷ đề ra.

- Thường xuyên liên hệ cấp ủy để tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên, giáo viên, công nhân viên, tạo nguồn phát triển đảng, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ cán bộ, giáo viên, công nhân viên vào đảng đảm bảo chỉ tiêu và đúng theo quy định. Chất lượng đảng viên trong chi bộ đạt mức 1 và mức 2, không có mức 3, xây dựng chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Ban chi ủy và chi bộ Họp lệ theo qui định của Ban tổ chức Tỉnh ủy, đúng theo Điều lệ Đảng quy định.Thực hiện tốt việc phê và tự phê. Thựờng xuyên kiểm tra đảng viên trong chi bộ về tư tưởng, chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, tác phong trong giao tiếp, lề lối làm việc, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt quy định 76 ngày 15/6/2006 “Về việc đảng viên công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú".

4. Công tác vận động quần chúng:

Công đoàn:

- BCH Công đoàn cần tăng cường phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc lãnh đạo, quản lý ngày giờ công, nội quy, quy chế cơ quan vận động công đoàn viên tham gia các phong trào, các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Đảm bảo chế độ hội họp đối với BCH và công đoàn viên, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của CBCC, CNV, chăm lo đời sống cho công đoàn viên kịp thời khi gặp khó khăn. Đồng thời chỉ đạo công đoàn xây dựng văn kiện Đai hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2019.

- Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị của công đoàn viên. Nâng cao nhận thức trong nhà trường về vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Động viên công đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đăng ký làm theo phù hợp với với chức năng nhiệm vụ của mình. Triển khai và thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đến cán bộ giáo viên và công nhân viên. Hưởng ứng cuộc vận động 2 không với 4 nội dung....

- Tổ chức chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong tổ chức công đoàn.

- Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Chỉ đạo tốt các phong trào do nhà trường tổ chức.

Chi đoàn:

- Chi đoàn phải là lực lượng nòng cốt trong đơn vị trường. Chỉ đạo tất cả các phong trào giáo dục của nhà trường.

- Tham gia nhiệt tình các phong trào của đoàn thể, mỗi đoàn viên đều là một thanh niên ưu tú trong đơn vị. Xây dựng chi đoàn vững mạnh

5. Công tác xây dựng chính quyền:

- Có kế hoạch cụ thể: tuần, tháng, năm, có sơ tổng kết. Xây dựng quy chế làm việc trong đơn vị. Phân công, phân nhiệm cụ thể, hợp lí, mang tính dân chủ. Có kế hoạch tự kiểm tra nội bộ, đánh giá khen thưởng kịp thời.

- Tăng cường xã hội hóa giáo dục. Đề ra kế hoạch nhằm duy trì sĩ số chống bỏ học. Giữ vững phổ cập Mầm non đúng độ tuổi.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực học tập. Kiên quyết không vi phạm luật giao thông. Xây dựng môi trường sư phạm trong sạch, thân thiện, không tiêu cực.

- Phát huy tốt mạng lưới trường lớp. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về giáo viên, về cơ sở vật chất. Đảm bảo yêu cầu dạy học theo chuẩn kiến thức. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học giúp học sinh tự khám phá, tự chiếm lĩnh kiến thức mới. Tăng cường mở chuyên đề để ngày càng nâng cao hiệu quả giáo dục. Đảm bảo dạy đúng, đủ theo chương trình đã quy định.

- Thực hiện đúng quy chế đánh giá xếp loại học sinh, tránh khiếu nại.Thực hiện tốt 3 công khai.

- Báo cáo trung thực không chạy theo thành tích. Thi đua dạy tốt – học tốt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy.

6. Công tác phổ cập:

Hoàn thành hồ sơ sổ sách, cập nhật vào phần mềm theo quy định. Nắm bắt kịp thời danh sách học sinh không tới trường, học sinh bỏ học, kết hợp với ban ngành, đoàn thể ở địa phương vận động học sinh đến trường, học sinh bỏ học trở lại lớp. Giữ vững phổ cập Mầm non đúng độ tuổi.

7. Công tác kiểm định chất lượng:

Hội đồng tự đánh giá làm việc đúng kế hoạch đề ra, mỗi cá nhân phải phát huy vai trò của mình. Hoàn thành hồ sơ sổ sách, cập nhật vào phần mềm theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Triển khai quán triệt phương hướng nhiệm kỳ 2017- 2019 đến 100% đảng viên trong chi bộ để thống nhất các định hướng, chỉ tiêu của nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện trong đội ngũ đảng viên.

- Tiếp tục chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng bền vững.

- Thực hiện chế độ thông tin thông suốt, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch để có biện pháp giải quyết cụ thể, phù hợp tình hình thực tế. Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

Trên đây là báo cáo chính trị của chi bộ trường Mầm non 3 (nhiệm kỳ 2017 -2019 và Nghị quyết về phương hướng hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên chi bộ Mầm non 3 phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

 

 

TM /Chi Ủy chi bộ

Bí thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ MẦM NON 3

 

*

Phường 3, ngày ….. tháng 9 năm 2019

 

 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

Vai trò lãnh chỉ đạo của Ban chi ủy chi bộ Nhiệm kỳ 2017 - 2019

 

Quán triệt được vị trí, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm trong nhiệm kỳ 2017 – 2019. Qua một nhiệm kỳ hoạt động, việc lãnh, chỉ đạo của Chi bộ có những ưu, khuyết điểm như sau:

    1. NHỮNG ƯU ĐIỂM TRONG LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp trên:

- Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đều được Ban chi ủy Chi bộ triển khai đầy đủ đến các Đảng viên, qua việc quán triệt có liên hệ thực tế, xây dựng chương trình hành động của Chi bộ, của trường được hoàn thiện.

- Chấp hành tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy Phường 3, tổ chức thực hiện tốt và kịp thời những công tác Đảng ủy đề ra cho Chi bộ.

- Thường xuyên báo cáo tình hình của Chi bộ và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để tìm ra những ý kiến chỉ đạo, giúp đỡ để thực hiện tốt nghị quyết đề ra.

2. Lãnh đạo Công tác xây dựng Chi bộ:

a. Về đổi mới và nâng cao sinh hoạt Chi bộ:

- Từng tháng Chi ủy đều lên kế hoạch, đề ra Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị của trường, của ngành, theo quy trình năm học. Trong mỗi kỳ họp thường đưa ra những vấn đề mới, những khó khăn vướng mắc để Chi bộ bàn bạc tìm cách tháo gỡ. Nội dung các buổi sinh hoạt gọn nhẹ, thiết thực làm cơ cở cho nhà trường và các đoàn thể tổ chức thực hiện.

- Trong sinh hoạt Chi ủy hướng đảng viên thảo luận, xây dựng Nghị quyết một cách thẳng thắn dân chủ, làm rõ đúng sai, nguyên nhân và bàn biện pháp khắc phục.

- Thống nhất với chính quyền trong việc phân công từng đảng viên phụ trách, kiêm nhiệm một số chức danh phù hợp với khả năng, trong các buổi sinh hoạt các đảng viên phải báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong lĩnh vực mình phụ trách và phương hướng cho tháng tới. Chi ủy luôn tạo điều kiện động viên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

b. Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, luôn coi trọng công tác giáo dục đảng viên, nhằm làm cho mỗi đảng viên luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Bằng các hình thức như: cung cấp thông tin, thời sự, phân tích tình hình, nhắc nhở đảng viên gương mẫu trong lời nói việc làm. Giữ vững kiên định lập trường của Đảng.

- Chăm lo công tác phát triển Đảng, thường xuyên nghiên cứu lý lịch của quần chúng, theo dõi chất lượng công tác của đoàn viên, quần chúng, chủ động đề xuất với Chi bộ để xem xét, phân công cụ thể từng đảng viên trong tổ chuyên môn giúp đỡ, bồi dưỡng từ đó có cơ sở nhận xét chính xác hơn của từng quần chúng.

- Ban chi ủy đã chỉ đạo BGH phối hợp các đoàn thể chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên làm việc, vui chơi, giải trí, động viên các giáo viên có điều kiện đi học đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

- Việc tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương của Tỉnh ủy, Thành ủy, của Đảng ủy được Chi bộ phổ biến một cách kịp thời.

- Thực hiện tốt chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc đánh giá chất lượng báo cáo đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm. Tạo điều kiên cho 100% đảng viên học tập Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chỉ đạo đảng viên, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh Ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị. 100% đảng viên viết bài thu hoạch và chương trình, kế hoạch hành động.

- Tổ chức họp lệ hàng tháng đầy đủ, đúng chất lượng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ. Thực hiện tốt việc đóng, thu, chi đảng phí. Lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Nắm được chức năng, nhiệm vụ của Chi ủy và quy trình hoạt động năm học nên Chi bộ đã chủ động đề ra những công tác trọng tâm hàng tháng để đưa vào Nghị quyết.

- Ban chi ủy đã cùng với BGH trường thống nhất chương trình, kế hoạch công tác và các biện pháp để thực hiện các hoạt động giáo dục theo từng học kỳ, tháng, năm.

4. Lãnh đạo các đoàn thể:

Hàng tháng Ban chi ủy đều kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi bộ đối với các đoàn thể và đề ra kế hoạch chỉ đạo các đoàn thể hoạt động trong tháng. Chi bộ thường xuyên nắm bắt kịp thời chủ trương, kế hoạch của các đoàn thể và cấp trên để có cơ sở chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ các đoàn thể phát huy vai trò của tổ chức mình, làm tốt việc nhắc nhở hướng dẫn đôn đốc các đoàn thể hoạt động.

5. Phong cách công tác:

- Ban chi ủy thường xuyên hội ý thống nhất chương trình, kế hoạch công tác, quá trình triển khai có đánh giá rút kinh nghiệm.

- Trong sinh hoạt tạo được không khí dân chủ, thẳng thắn góp ý trên tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chi ủy chi bộ luôn lắng nghe ý kiến của tập thể, tạo được sự thống nhất trong nội bộ.

- Các thành viên trong ban chi ủy đều gương mẫu trong công tác, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, gần gũi với quần chúng, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đội ngũ.

6. Vai trò, nhiệm vụ của từng cá nhân ban chi ủy:

6.1 Đồng chí Bí thư:

Là ngư­ời cùng chi uỷ chịu trách nhiệm tr­ước Đảng uỷ, chi bộ và tập thể Hội đồng sư­ phạm nhà tr­ường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà tr­ường.

- Thay mặt chi bộ chủ trì các công việc của chi uỷ, chi bộ;

- Chỉ đạo và thư­ờng xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong nhà trư­ờng; chủ động kiến nghị với chi uỷ, chi bộ các chủ trương, biện pháp cải tiến lề lối, phư­ơng thức lãnh đạo của chi bộ, đảm bảo cho hoạt động của chi uỷ, chi bộ đ­ược thực hiện theo đúng quy chế, đúng nguyên tắc Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong chi uỷ và chi bộ;

- Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt chi uỷ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập, báo cáo tình hình của nhà trư­ờng, hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó;

- Chỉ đạo các đồng chí trong chi uỷ giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt chi uỷ, chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của chi uỷ, chi bộ;

- Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng.

6.2 Đồng chí Phó Bí thư:

- Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm tr­ước chi uỷ, chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

- Định kỳ hàng tháng đã báo cáo với chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách.

- Thực hiện tốt Hồ sơ Chi bộ, Hồ sơ đảng viên khi được phân công.

6.3 Đồng chí Chi Ủy viên:

- Chịu trách nhiệm trư­ớc chi bộ, chi uỷ và bí thư­ chi bộ về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nghị quyết, kết luận, chủ trương của chi uỷ, chi bộ trong lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách đúng thời gian, chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với chi uỷ, chi bộ;

- Định kỳ hàng tháng đã báo cáo với chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đư­ợc phân công phụ trách;

- Chịu trách nhiệm trư­ớc chi uỷ, chi bộ về công tác tài chính Đảng, thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của chi bộ, làm thủ quỹ của chi bộ; Đảng viên chuyển đi, chuyển đến; Làm các công tác tổ chức.

- Trong thời gian Bí thư, Phó Bí thư được điều động công tác về nơi khác, đồng chí chi ủy viên đã thay mặt chi uỷ chỉ đạo, điều hành các công việc của chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập và ký các văn bản của chi bộ.

II. NGUYÊN NHÂN THÀNH TỰU VÀ NHỮNG MẶT YẾU KÉM

Nguyên nhân thành tựu:

- Trong nhiệm kỳ, Ban chi ủy đã được sự quan tâm chặt chẽ, sự giúp đỡ nhiệt tình của Đảng ủy.

- Sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, mỗi đảng viên đều là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

- Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chi bộ và chính quyền.

Nguyên nhân tồn tại yếu kém:

- 02 Đồng chí Bí thư, Phó bí thư luân chuyển công tác về đơn vị mới nên 1 số hoạt động chưa nhịp nhàng.

- Do ban chi ủy còn 1 chi ủy viên nên công tác báo cáo về cấp trên đôi lúc còn chậm.

Trên đây là những ưu, khuyết điểm của Ban chi ủy Trường Mầm non 3 trong nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho hoạt động của Ban chi ủy trong nhiệm kỳ tới 2019 – 2022.

TM /Chi Ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ MẦM NON 3

 

*

Số: …/NQ.CBMN3

Phường 3, ngày …. tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ MẦM NON 3

Nhiệm kỳ 2019 – 2022

 

Thực hiện theo Điều 24 chương V Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam (khóa X) quy định về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở;

Đại hội Đảng viên chi bộ Trường Mầm Non 3 thuộc Đảng bộ Phường 3 nhiệm kỳ 2019 – 2022, ngày 06 tháng 10 năm 2019;

Đại hội chi bộ có 15 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên chính thức, đạt 100% tổng số đảng viên được triệu tập, đạt so với tổng số Đảng viên của chi bộ;

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2019 và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2022 trình trước Đại hội chi bộ và nghe bảng tự phê của Ban chi ủy;

Đại hội đã thảo luận và đóng góp các dự thảo văn kiện nhiệm kỳ 2019 – 2022 của chi bộ với những nội dung chủ yếu sau,

QUYẾT NGHỊ:

I. Đại hội thống nhất với báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017- 2019; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022 và báo cáo kiểm điểm Vai trò lãnh chỉ đạo của Ban chi ủy chi bộ Nhiệm kỳ 2017 – 2019.

II. Đại hội biểu quyết, thống nhất những chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2019 – 2022 như sau:

1. Công tác xây dựng Đảng:

-100% Đảng viên quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, "Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gương mẫu trong việc xây dựng “Gia đình văn hóa” nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công tác. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 06-CT/TU.

- 100% đảng viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của trường.

-100% Đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng các cấp, sinh hoạt và đóng Đảng phí đầy đủ.

- 100% Đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- 100% Đảng viên luôn đi đầu trong các phong trào, đòan kết tốt nội bộ và luôn hòan thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- 100%Đảng viên có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, luôn rèn luyện trao đổi năng lực chuyên môn, cũng cố lập trường tư tưởng và sự Lãnh đạo của Đảng. Bản thân Đảng viên luôn tu dưỡng có phẩm chất, có uy tín đối với đồng nghiệp, gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

- 100 % đảng viên thực hiện việc phê và tự phê.

- Hàng năm thực hiện đúng theo hướng dẫn về việc đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và phân loại chất lượng Đảng viên.

- Giữ vững Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu chi bộ cơ sở đạt ”Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

- Trong nhiệm kỳ kết nạp 2 đảng viên.

- Đảng viên xếp loại mức 2 đạt 100% (Không có Đảng viên mức 3).

2. Công tác xây dựng chính quyền:

- Xây dựng và phát triển nhà trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ nhà trường được xây dựng CSVC mới.

- Huy động trẻ 5 Tuổi vào lớp lá đạt 100 %. Đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi. Trẻ 5 tuổi Hoàn thành chương trình bậc Mầm non: 100 %. Mỗi năm tăng ít nhất 2% tỷ lệ huy động trẻ ra lớp từ 0-5 tuổi.

- Tỉ lệ bé chăm: 97%

- Tỉ lệ bé ngoan: 97%

- Tỉ lệ bé sạch: 100%

- Tỷ lệ trẻ phát triển 5 lĩnh vực từ 70% trở lên.

- Trẻ phát triển bình thường đạt 98%. Trẻ có tỉ lệ thấp còi, và suy dinh dưỡng nhẹ giảm xuống dưới 1%. Trẻ béo phì, thừa cân giảm xuống dưới 5%. 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, được phòng chông dịch bệnh, cân đo chấm biểu đồ tăng trưởng, đảm bảo an toàn cho trẻ, ...

- Có ít nhất 60% trẻ tham gia để án sữa học đường.

- Tập thể lao động xuất sắc - Đề nghị tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ".

- Phấn đấu 100% Giáo viên giỏi từ cấp Thành Phố trở lên.

- 100% CBGV- NV đạt danh hiệu LĐTT. Giữ vững đạt chiến sĩ thi đua: 15% /tổng số CBGV - NV đạt danh hiệu LĐTT.

- Phấn đấu 100% CB-GV-NV biên chế đạt trình độ từ CĐ trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Tăng 01

- 100% CB-GV-NV cam kết thực hiện tốt các phong trào An ninh trật tự, ATGT, PCCN, phong trào”Xanh-sạch-đẹp-an toàn-phòng chống bạo lực học đường”. ...

- 100% 100% CBQL, giáo viên, nhân viên không vi phạm về đạo đức nhà giáo. Đánh giá xếp loại CCVC hàng năm: 100% CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt 60% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đánh giá chuẩn hàng năm: 100% CB-GV đạt mức đạt. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt 50% đạt Khá. 100% CBQL – giáo viên thực hiện hiệu quả công tác BDTX.

3. Xây dựng đoàn thể:

- Xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Phát triển đoàn viên 100%

- Phối hợp với nhà trường tổ chức chăm lo bảo vệ quyền, lợi chính đáng cho công đoàn viên bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

- Triển khai và thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đến cán bộ, giáo viên và công nhân viên.

5.Chi đoàn:

- Xây dựng chi đoàn vững mạnh.

- Mỗi đoàn viên là một thanh niên ưu tú trong đơn vị.

- Tham gia tốt các chương trình hành động của đoàn.

III. Đại hội đã bầu chi ủy chi bộ khóa mới nhiệm kỳ 2019- 2022 gồm có 03 đồng chí; đồng chí: ....................................... được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư chi bộ; có trách nhiệm cùng với chi ủy lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đại hội giao cho chi ủy khóa mới hoàn thành các thủ tục trình Đảng ủy phường 3 ban hành quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử theo đúng quy định.

IV. Đại hội giao cho chi ủy khóa mới có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2019- 2022 đã đề ra.

Đại hội kêu gọi toàn bộ Đảng viên chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, ra sức khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao nhiệm kỳ 2019 – 2022 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025 ./.

TM. Chi ủy

 

 

 

 

 

 

 

DIỄN VĂN BẾ MẠC

 

Kính thưa: Đoàn chủ tịch!

Quý vị đại biểu và quí vị khách quý

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm đến giờ này có thể nói Đại hội Chi bộ Mầm Non 3 nhiệm kỳ 2019 – 2022 đã hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra. Trong Đại hội đại biểu đã đóng góp ý kiến thiết thực nhằm đánh giá, kiểm điểm các mặt mạnh và các mặt hạn chế trong quá trình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban chi ủy nhiệm kỳ qua. Đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tới. Đại hội thống nhất thông qua và trở thành nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy (đồng chí Bí thư, đồng chí Phó bí và Chi ủy viên) để lãnh đạo chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội chi bộ lần này, chúng ta rất vinh dự được nghe ý kiến chỉ đạo của ..... Đồng chí: ........................................................ – ............................................. Phường 3. Đ/c đã nhận xét, đánh giá những thành tựu và những hạn chế của chi bộ. Chi bộ lắng nghe và xin hứa phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến giờ này, Đại hội chi bộ đã thành công tốt đẹp. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại diện cho Đảng ủy Phường 3, các vị đại biểu và các đồng chí đảng viên về dự Đại hội, góp phần vào sự thành công của chi bộ.

Nhân đại hội này tôi kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và giáo viên của trường hãy nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí và quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ của Đại hội đề ra. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Chi bộ Mầm Non 3 nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Xin chúc tất cả các đồng chí: Sức khỏe, thành đạt. Trân trọng kính chào!

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ MẦM NON 3

 

*

Số:….-QC/CBMN3

Phường 3, ngày …… tháng 9 năm 2019

 

QUI CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI BỘ MẦM NON 3

Nhiệm kỳ 2019 – 2022

 

Căn cứ vào điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022 và thực trạng của chi bộ để phát huy tính dân chủ, đảm bảo tập trung vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Chi bộ Mầm Non 3 đề ra qui chế làm việc như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của chi ủy, đảm bảo tính tổ chức và kỷ luật cao, chủ động, sáng tạo trong việc chấp hành và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của chi bộ.

2/ Thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trên nguyên tắc phát huy dân chủ cơ sở, chống mọi biểu hiện buông lỏng, bao biện làm thay của chi ủy đối với chính quyền và các đoàn thể.

3/ Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và khoa học. Làm việc có chương trình, kế hoạch, chống bệnh quan liêu, bảo thủ, tùy tiện và trì trệ.

4/ Thực hiện đúng và vận dụng sáng tạo các quan điểm đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, khai thác mọi nguồn lực xây dựng Chi bộ Mầm Non 3 phát triển toàn diện; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ.... nhiệm kỳ 2019-2022.

5/ Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.

PHẦN THỨ HAI

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Điều 1. Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể ban chi ủy

- Chi ủy chi bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi bộ. Có trách nhiệm lãnh đạo chi bộ và đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và trách nhiệm đ­ược giao của chi bộ và đảng viên;

- Chi bộ chịu trách nhiệm triển khai chương trình hành động của Đảng ủy, thảo luận các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để mỗi đảng viên trong chi bộ quán triệt.

- Tập thể đảng viên cùng quyết định các vấn đề đột xuất, các báo cáo và phương hướng hàng tháng, qúi, 6 tháng, năm và cuối nhiệm kỳ của chi bộ.

- Mỗi cấp ủy viên phải nói và làm theo nghị quyết, không tùy tiện phát ngôn hay lấy danh nghĩa tập thể khi ch­ưa đ­ược tập thể thống nhất bàn bạc giao nhiệm vụ.

- Biểu quyết kỉ luật và đề nghị kỉ luật các đảng viên vi phạm điều lệ Đảng.

- Chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội lần sau của chi bộ.

- Chi bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số. Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, đư­ờng lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, pháp luật của Nhà n­ước, nội quy quy chế của ngành đề ra;

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của từng đồng chí trong ban chi ủy

1/ Đồng chí Bí thư

Là ngư­ời chịu trách nhiệm cao nhất trong chi uỷ, cùng chi uỷ chịu trách nhiệm tr­ước Đảng uỷ, chi bộ và tập thể Hội đồng sư­ phạm nhà tr­ường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà tr­ường. Bí thư­ chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Thay mặt chi bộ chủ trì các công việc của chi uỷ, chi bộ;

- Chỉ đạo và thư­ờng xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong nhà trư­ờng; chủ động kiến nghị với chi uỷ, chi bộ các chủ trương, biện pháp cải tiến lề lối, phư­ơng thức lãnh đạo của chi bộ, đảm bảo cho hoạt động của chi uỷ, chi bộ đ­ược thực hiện theo đúng quy chế, đúng nguyên tắc Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong chi uỷ và chi bộ;

- Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt chi uỷ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập, báo cáo tình hình của nhà trư­ờng, hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó;

- Chỉ đạo các đồng chí trong chi uỷ giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt chi uỷ, chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của chi uỷ, chi bộ;

- Hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ phải kiểm điểm tr­ước chi bộ về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được đảm nhiệm;

- Phân công phụ trách: Phụ trách chung; Phụ trách công tác phát triển Đảng; Phụ trách công tác các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

2/ Phó bí th­ư chi bộ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Thực hiện đúng quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022;

- Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm tr­ước chi uỷ, chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

- Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách.

- Thay mặt chi uỷ chỉ đạo, điều hành các công việc của chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập và ký các văn bản của chi bộ khi bí thư­ đi vắng hoặc được uỷ quyền.

- Phân công phụ trách: Hồ sơ Chi bộ, Hồ sơ đảng viên.

3/ Đồng chí chi uỷ viên

- Chịu trách nhiệm trư­ớc chi bộ, chi uỷ và bí thư­ chi bộ về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nghị quyết, kết luận, chủ trương của chi uỷ, chi bộ trong lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách đúng thời gian, chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với chi uỷ, chi bộ;

- Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đư­ợc phân công phụ trách;

- Phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trư­ớc chi uỷ, chi bộ về công tác tài chính Đảng, thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của chi bộ, làm thủ quỹ của chi bộ; Đảng viên chuyển đi, chuyển đến; Làm các công tác tổ chức.

PHẦN THỨ BA
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Chế độ thông tin báo cáo

Hàng tháng chi bộ gửi báo cáo cho Đảng ủy đúng thời gian quy định (trước ngày 10 tây hàng tháng) và thỉnh thị xin ý kiến kịp thời những vấn đề khó khăn thường mắc để cấp ủy chỉ đạo giải quyết không để kéo dài khiếu nại vượt cấp.

Điều 4. Chế độ kiểm tra, kiểm điểm

Ban chi ủy có chương trình kiểm tra thường xuyên, đột xuất các Đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kiểm tra nhằm ngăn chặn, khắc phục thiếu sót, đề ra biện pháp sửa chữa (khi có kết luận tùy vào mức độ để trình Đảng ủy xử lý).

Ban chi ủy kiểm điểm sự lãnh đạo của mình 1 lần/năm để báo cáo Đảng ủy.

Điều 5. Chế độ hội họp

1. Mỗi tháng Chi ủy chi bộ họp 01 lần (trước ngày họp chi bộ 1-2 ngày) hàng tháng để giải quyết công việc và nhận xét đánh giá các hoạt động tháng trước, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ tháng tới; thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ của tháng.

2. Hàng tháng chi bộ họp thường kỳ 01 lần vào 7g30 ngày 26 hàng tháng (nếu thời gian họp của chi bộ trên rơi vào ngày làm việc trong tuần thì dời thứ bảy hoặc chủ nhật tuần cuối của tháng).

3. Bí thư, phó bí thư có thể triệu tập họp chi bộ bất thường khi cần thiết.

Điều 6. Chế độ giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn

1. Mỗi Đảng viên phải phát biểu ý kiến xây dựng của mình. Ngoài ra báo cáo cụ thể chi tiết về những việc mà Chi bộ đã phân công và đề xuất cho kế hoạch tới.

2. Được tham gia phát biểu và đóng góp Nghị quyết của Chi bộ, Đảm bảo chế độ bảo mật thông tin nội bộ.

Điều 7. Chế độ thi đua khen thưởng, kỷ luật

Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và nghiêm túc đề xuất Đảng Ủy cấp trên kiểm điểm kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

PHẦN THỨ TƯ

CÁC MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC

Điều 8. Đối với Đảng ủy cấp trên

1. Đối với thư­ờng vụ Đảng ủy và BCH đảng bộ là tổ chức lãnh đạo trực tiếp, vì vậy chi ủy có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo. Thực hiện tốt các chế độ thông tin liên lạc, báo cáo với cấp trên.

2. Giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy và các chi bộ bạn nhằm trao đổi thông tin liên lạc để trao đổi và điều hành công việc, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của đảng viên nơi c­ư trú.

Điều 9. Đối với chính quyền và các đoàn thể (công đoàn, chi đoàn)

Chi bộ lãnh đạo chính quyền các đoàn thể bằng nghị quyết, chủ trương của Đảng thông qua các đồng chí Đảng viên.

Hàng tháng, quí Ban chi ủy định kỳ nghe chính quyền và các đoàn thể báo cáo tình hình hoạt động, qua đó góp ý chỉ đạo.

PHẦN THỨ NĂM

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tất cả các đồng chí đảng viên thực hiện tốt quy chế của chi bộ đề ra nhằm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Điều 11. Giao ban chi ủy theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế này.

Điều 12. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh sẽ trình Ban chi ủy xem xét quyết định./


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 60
Tháng trước : 178
Năm 2019 : 565
Năm trước : 306
Tổng số : 909