Saturday, 25/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ XHHGD (TT16)

VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ XHHGD (TT16) NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: / QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ cho cơ sở giáo dục tại trường Mầm non 3

Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc tài trợ các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ vào TT số 55 /QĐ-BGD-ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Căn cứ kế hoạch số 111 /KH-MN3 ngày 18/9/ 2019 của Trường Mầm non 3 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019 – 2020;

Xét trình độ chuyên môn, năng lực của cán bộ- giaó viên- nhân viên Trường Mầm non 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ cho cơ sở giáo dục tại trường Mầm non 3 gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách đính kèm:

Điều 2. Tổ tiếp nhận tài trợ cho cơ sở giáo dục tại trường Mầm non 3 có nhiệm vụ phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, có theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Điều 3. Bộ phận văn phòng, tài vụ và tất cả các thành viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3(t/h);

- Trang Web;

- Lưu VT.

Trịnh Thị Thủy

DANH SÁCH

TỔ TIẾP NHẬN TÀI TRỢ TẠI TRƯỜNG MẦM NON 3

( Kèm theo QĐ số 158/QĐ-MN3, ngày 11 tháng 10 năm 2019)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trịnh Thị Thủy

Hiệu trưởng

Tổ Trưởng

 

2

Tiêu Thanh Trúc

P. Hiệu trưởng

 

Tổ Phó

 

3

Lương Phượng Khánh

P. Hiệu trưởng

 

Tổ Phó

 

4

Mời: Trương Thị Nguyệt Hằng

TB.ĐDCMHS

 

Tổ Phó

 

5

Tống Thị Bích Duyền

CTCĐ-GV

 

Tổ viên

 

Chồi 3

6

Bùi Thị Lan Anh

BT.CĐ-GV

Tổ viên

Mầm 3

7

Nguyễn Thị Mỹ Lan

Tổ trưởng

Tổ viên

Mầm 1

8

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tổ trưởng

Tổ viên

Chồi 2

9

Lê Thị Kiều Trinh

Tổ trưởng

Tổ viên

Lá 2

10

Đỗ Thị Phương

Giáo viên

Tổ viên

Lá 3

11

Lương Thị Hồng Nhung

 

Giáo viên

Tổ viên

Lá 1

12

Nguyễn Huỳnh Anh

 

Giáo viên

Tổ viên

Chồi 1

13

Trần Thị Lệ Quyên

 

Giáo viên

Tổ viên

Mầm 2

14

Ngô Thị Ngọc Hiền

 

Giáo viên

Tổ viên

Nhóm trẻ

15

Lê Thị Ngọc Ngân

NV kế toán

Tổ viên

 

16

Tô Thị Thanh Nguyên

VT- TQ

 

Thư ký

 

 

Danh sách này có: 16 người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: /KH-MN3

Phường 3, ngày tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Vận động, tiếp nhận tài trợ cho cơ sở giáo dục tại trường Mầm non 3

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc tài trợ các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ vào TT số 55 /QĐ-BGD-ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Căn cứ vào Chỉ Thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Căn cứ vào công văn hướng dẫn về việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục trẻ,

Căn cứ quyết định số 158/QĐ-MN3 ngày 11/10/2019 quyết định thành lập tổ tiếp nhận tài trợ cho cơ sở giáo dục tại trường Mầm non 3 Năm học 2019-2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Ban giám hiệu trường Mầm Non 3 lên kế hoạch hoạt động và thực hiện công tác tiếp nhận tài trợ cho cơ sở giáo dục tại trường Mầm non 3 với một số hoạt động cụ thể như sau:

I. Mục đích:

Làm chuyển biến nhận thức của các đoàn thể, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội mọi cá nhân, tập thể, cộng đồng về vị trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục phường 3.

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) của trường trong việc vận động các tầng lớp trong xã hội tham gia tư vấn, hổ trợ trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường chăm lo cho giáo dục mầm non trên địa bàn phường 3, nhằm đáp ứng được nhu cầu cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhằm hổ trợ các hoạt động phong trào trong nhà trường.

II. Đối tượng hưởng lợi:

Trẻ em học tại Trường Mầm Non 3 -Thành phố vĩnh Long

III. Hình thức nguyên tắc tiếp nhận các nguồn đóng góp:

Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai minh bạch, không ép buột, không qui định mức tài trợ. Việc vận động, tiếp nhận quản lý sử dụng phải được công khai.

Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục. Khuyến khích vận động hỗ trợ cơ sở vật chất, hỗ trợ hoạt động dạy học tại trường.

Cán bộ, giáo viên, phụ huynh trường MN 3, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn phường 3 và các Nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, không quy định mức đóng góp cụ thể.

IV. Tiếp nhận tài trợ:

Nhà trường thành lập tổ tiếp nhận do hiệu trưởng làm trưởng ban, với sự tham gia của BĐDCMHS, kế toán, Đoàn thanh niên và đại diện Công Đoàn Cở, giáo viên là thành viên.

Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng số tiền tài trợ .

V. Quản lý sử dụng:

Lập kế họach sử dụng các khoản vận động được chi các nội dung sau:

Chi quà trung thu cho trẻ toàn trường

Chi hổ trợ quà cây mùa xuân cho trẻ nghèo.

Chi tổ chức ngày hội dân gian ; Lễ hội Mừng xuân”

Chi tham quan cho trẻ khối lá và khối chồi.

Chi tổ chức ngày hội thể thao và các chuyên đề GD lồng ghép.

Chi hổ trợ quà cho trẻ lớp lá ra trường .

Chi hổ trợ tổng kết khen thưởng cho trẻ cuối năm.

VI. Cách thức tổ chức thực hiện:

Họp thống nhất về chủ trương và xây dựng kế hoạch triển khai giữa Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh. và phụ huynh ở các nhóm lớp.

Lập kế hoạch công việc nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động tự nguyện, cách thức tổ chức thực hiện và dự kiến sử dụng số tiền huy động được. Công khai Kế hoạch để tranh thủ thêm sự tham gia ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong toàn trường.

Niêm yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp trên trang thông tin điện tử của nhà trường, bảng thông báo trong trường .

Nhà trường – Ban ĐDCMtrẻ quản lý việc sử dụng kinh phí theo đúng qui định

Trên đây là kế hoạch vận động tài trợ, tiếp nhận của Trường Mầm non 3 và được triển khai trong Hội đồng sư phạm để thực hiện./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- CB-GV-NV (t/h)

- Ban ĐDCMTrẻ (t/h);

- Trang Web;

- Lưu VT. Trịnh Thị Thủy


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 18
Tháng 01 : 4.474
Tháng trước : 7.000
Năm 2020 : 4.474
Năm trước : 9.968
Tổng số : 14.786