Thursday, 17/10/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

QĐ+KH THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

QĐ+KH THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD- ĐT TP VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Số: /QĐ-MN3 Phường 3 , ngày tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng

Năm học 2019 -2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Công văn số 12/HDTĐKT ngày 09/01/2018 của Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh Vĩnh Long, về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2018;

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-MN3 ngày 18/9/2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường Mầm non 3;

Căn cứ theo trình độ, năng lực của CB – GV - NV trong nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập hội đồng xét duyệt thi đua năm học 2019-2020 của trường Mầm Non 3 gồm các Ông ( Bà) có tên sau:

1/ Bà Trịnh Thị Thủy Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng

2. Bà Tiêu Thanh Trúc PHT - PCT.HĐTĐ

3. Bà Tống Thị Bích Duyền CTCĐ - PCT.HĐTĐ

4. Bà Bùi Thị Lan Anh BTCĐ - Thư ký

5. Bà Lương Phượng Khánh PHT - Thành viên

6. Lê Thị Kiều Trinh TTCM - Thành viên

7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan TTCM - Thành viên

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM - Thành viên

9. Bà Lê Thị Ngọc Ngân TTVP - Thành viên

Điều 2. Hội đồng thi đua nhà trường năm học 2019 -2020 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Nghiên cứu các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định của luật thi đua khen thưởng. Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm giúp Hiệu Trưởng tổ chức phong trào thi đua, giám sát công tác thi đua, xét duyệt, đề nghị khen thưởng cán bộ- giáo viên- nhân viên và trẻ trong nhà trường.

Điều 3. Ban giám hiệu trường, các tổ chuyên môn, các thành viên có tên trong điều 1 và tập thể nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như điều 3(t/h);

- Trang web(ck);

- Lưu VP.

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD- ĐT TP VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Số: /KH-MN3 Phường 3 , ngày tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Năm học 2019 -2020

 

Căn cứ quyết định số 133/QĐ-MN3 ngày 20/9/2019 của Hiệu trưởng trường MN 3 về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2019-2020. Trường Mầm non 3 xây dựng kế hoạch thi đua năm học 2019- 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1/ Mục đích:

- Làm cho CB-GV-NLĐ trong toàn trường có nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò động lực của công tác thi đua - khen thưởng, xác định công tác thi đua - khen thưởng là biện pháp quan trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục, là công cụ sắc bén của công tác quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tổ chức tốt thi đua – khen thưởng góp phần động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân năng động sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tạo bước chuyển biến mới và nâng cao chất lượng thi đua – khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đều khắp toàn đơn vị nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, hăng hái trong các phong trào “ Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, kịp thời ghi nhận, tôn vinh tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác học tập, tích cực mang lại hiệu quả thiết thực.

- Đưa công tác thi đua – khen thưởng của nhà trường đi vào nề nếp; tiếp tục cụ thể hóa, định rõ các tiêu chuẩn thi đua; có giải pháp, biện pháp để thực hiện đầy đủ các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, nghị định của chính phủ, các thông tư quyết định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện về công tác thi đua – khen thưởng hiện nay.

- Công tác thị đua – khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp trong suốt quá trình dạy – học và trong công tác quản lý giáo dục.

2/ Yêu cầu

- Khi tham gia phong trào thi đua phải xác định rõ mục tiêu, đề ra các tiêu chí phấn đấu, biện pháp thực hiện trong từng thời gian cụ thể, sâu sát hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của nhà trường.

- Nhà trường phối hợp với: BCH công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ khối trong nhà trường thường xuyên theo dõi và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, có kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá để phong trào thi đua nhà trường có kết quả tốt đẹp.

II. NGUYÊN TẮC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

1/ Nguyên tắc thi đua và xét tặng các danh hiệu thi đua

Việc tham gia phong trào thi đua phải được thực hiện trên nguyên tắc:

a) Tự nguyện, tự giác, công khai;

b) Thi đua đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

c) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định chỉ tiêu thi đua, mục tiêu thi đua; trường hợp không đăng ký thi đua sẽ không đ­ược xem xét, công nhận các danh hiệu trong các phong trào thi đua thường xuyên.

2/ Nguyên tắc khen thưởng

- Chính xác, công khai, công bằng và kịp thời

- Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho cùng một đối tượng.

- Thành tích đạt được phải đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng quy định.

- Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua với nội dung đăng ký thi đua gồm: Mục tiêu thi đua, chỉ tiêu thi đua.

- Thành tích đạt được tiêu biểu ở cấp nào, thì cấp đó khen thưởng.

- Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn hoặc có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn thì đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và đề nghị các hình thức khen thưởng cao hơn.

- Đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có nhiều cá nhân, tập thể cũng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

- Thời gian để đề nghị khen thưởng cho lần tiếp theo được tính từ khi có quyết định khen thưởng lần trước.

- Khi xem xét thành tích thi đua đề nghị khen thưởng cần chú ý đến vị trí công tác, điều kiện, hoàn cảnh lập được thành tích để xét khen cho thỏa đáng và phải đạt đủ các yêu cầu cần thiết sau đây:

+ Được Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp xét duyệt, Thủ trưởng cơ quan các cấp đề nghị khen thưởng.

+ Những trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cần xem xét những tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong cơ quan, đơn vị và những cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong số cá nhân đủ điều kiện, có uy tín với tập thể, có bề dày công tác trong quá trình xây dựng, củng cố, phát triển đơn vị.

III. THỜI ĐIỂM, TIÊU CHUẨN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

1/ Thời điểm xét khen thưởng (thành tích thường xuyên):

Khi kết thúc năm học

2/ Tiêu chuẩn:

Căn cứ theo hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng TPVL, tiêu chuẩn để đánh giá tập thể, cá nhân sẽ bao gồm 5 nội dung:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chất lượng giáo dục và nhiệm vụ chính trị, giáo dục đào tạo của đơn vị.

- Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chỉ thị 06.

- Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, an toàn tuyệt đối về ANTT, ATGT, PGGG bạo lực học đường, an toàn cho trẻ,...

-Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, chống lãng phí; thực hành tiết kiệm trong đơn vị.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

IV. DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

Căn cứ Công văn số 12/HDTĐKT ngày 09/01/2018 của Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh Vĩnh Long, về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2018.

Hội đồng thi đua sẽ căn cứ vào bảng đăng ký thi đua đầu năm học, điều kiện, tiêu chuẩn chung cho các danh hiệu theo quy định để bình xét.

- Hội đồng sẽ căn cứ vào số lượng cá nhân đạt danh hiệu LĐTT để họp chọn 15% danh hiệu CSTĐ CS, những cá nhân được chọn CSTĐCS phải có SKKN áp dụng đạt hiệu quả từ cấp TP trở lên.

- Xét danh hiệu CSTĐ Cấp Tỉnh: chọn 1 cá nhân xuất sắc nhất trong tổng số cá nhân đạt CSTĐCS.

Lưu ý: Những cá nhân nếu đủ điều kiện xét CSTĐCS nhưng không nêu được SKKN, không được tập thể và HĐTDKT của đơn vị công nhận, không đảm bảo được tiêu biểu xuất sắc nhất thì không được đề nghị danh hiệu từ CSTĐ CS trở lên.

- Hình thức thi đua: BKUBND Tỉnh; BKBGDĐT; BKTTCP; Huân chương các loại (Căn cứ vào tiêu chuẩn thi đua của các cấp).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-Tổ chức cho CB-GV-NV đăng ký thi đua từ đầu năm học

- Xây dựng tiêu chuẩn thi đua đơn vị và cho từng bộ phận (văn phòng, giáo viên, nhân viên phục vụ,...)

- Căn cứ vào kết quả chấm SKKN cấp trường, kết quả đánh giá công chức cuối năm, đánh giá chuẩn NNGVMN (đối với GV); Chuẩn HT+PHT. Kết quả tham gia các phong trào,...

- HĐTĐ: Tổ chức chấm điểm, sơ tổng kết, họp, xét bình chọn danh hiệu và hình thức khen thưởng. Thời điểm tiến hành cuối tháng 5 với chỉ tiêu:

+ Tổ VP+BGH: Bình xét 02 chiến sĩ thi đua cơ sở

+ Tổ Lá: Bình xét 02 chiến sĩ thi đua cơ sở

+ Tổ Chồi: Bình xét 02 chiến sĩ thi đua cơ sở

+ Tổ Mầm+Nhà trẻ: Bình xét 02 chiến sĩ thi đua cơ sở

Căn cứ vào chỉ tiêu đưa về các tổ, Hội đồng thi đua sẽ bình chọn số lượng CSTĐCS đủ 15% theo quy định.

Trường hợp nếu tỷ lệ CSTĐCS ở các tổ chưa đủ chỉ tiêu 15% CSTĐCS thì chủ tịch HĐTĐ sẽ tổ chức cho toàn thể CB-GV-NV bình chọn 01 cá nhân xuất sắc nhất trong số các cá nhân còn lại.

* Đối với hình thức thi đua: Bằng khen tiêu biểu, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bằng khen BGD&ĐT, Huân chương,...Hội đồng thi đua sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn xét theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

- Nguyên tắc đánh giá: theo tiêu chuẩn định lượng

- Hình thức đánh giá: HĐ xét chọn sau đó lấy phiếu kín

- Không xét thi đua cho những trường hợp sau:

+ Không đăng ký thi đua.

+ Vi phạm đạo đức nhà giáo.

+ Không chấp hành chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành, đơn vị.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác thi đua-khen thưởng trong nhà trường năm học 2019-2020. Đề nghị tất cả CB-GV-NV căn cứ nội dung kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả.

T/M HỘI ĐỒNG THI ĐUA

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HĐ

  • CB-GV-NV (t/h);
  • Trang web(ck);
  • Lưu VT.

 

Trịnh Thị Thủy

 


Tác giả: Trường Mầm non 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 60
Tháng trước : 178
Năm 2019 : 565
Năm trước : 306
Tổng số : 909