Thursday, 17/10/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phong trào" Chống rác thải nhựa"

Phong trào" Chống rác thải nhựa" năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-MN3 Phường 3, ngày tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-MN3 ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non 3 về việc triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 673/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long,

Trường Mầm non 3 xây dựng kế hoạch hướng dẫn CB-GV-NV thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long nói chung và đơn vị trường Mầm Non 3 nói riêng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một ln”, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy nhm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và trẻ, thay đổi hành vi, cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Lãnh đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với tổ chức công đoàn trong việc tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình, hoạt động hưởng ứng thực hiện Kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và phải đảm bảo lộ trình thực hiện phù hợp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

a) Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và trẻ trong nhà trường.

- Thực hiện các chiến dịch truyền thông về “Chống rác thải nhựa”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và trẻ v tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Tuyên truyền thông qua các áp phích, băng rôn, bảng tin, website; lồng ghép vào hoạt động giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đ và trong từng hoạt động học có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy vào các nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường tại đơn vị.

b) Từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 trở đi: Nhà trường hướng dẫn CB-GV-NV có kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác.

- Hạn chế sử dụng nước uống đóng chai trong trường học và khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn, hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu thân thiện với môi trường.

- Không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa,... sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động hàng ngày của đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

c) Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong các đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào quy chế hoạt động.

d) Đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường vào nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường tại nhà trường.

đ) Có giải pháp hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong các hoạt động của đơn vị.

2. Tập trung kiểm soát ô nhiễm môi trường về rác thải nhựa

a) Triển khai mô hình 3T (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế) nhằm giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái sử dụng và tái chế các loại túi ni lông, các sản phẩm nhựa phát sinh trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của đơn vị.

b) Đẩy mạnh cuộc vận động trong toàn ngành Giáo dục không xả rác ra môi trường; thải bỏ chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa đúng nơi quy định, không vứt túi ni lông bừa bãi xuống đường phố, kênh rạch, cống rãnh.

c) Thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh trường lớp, khuôn viên nhà trường, thu gom rác thải nhựa tồn đọng tại các khu vực trong và ngoài nhà trường đảm bảo an toàn, vệ sinh, sáng, xanh, sạch, đẹp.

3. Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện vệ sinh môi trường trường lớp, khuôn viên nhà trường; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị.

4. Biểu dương, khen thưởng, thi đua

Tổ chức tuyên dương, khen thưởng và đ xuất tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, bo vệ môi trường tại đơn vị. Việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua của đơn vị.

III. T CHỨC THC HIỆN

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong nhà trường.

- Tổ chức quán triệt kế hoạch này đến tất cả công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình. Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại đơn vị, hiệu trưởng là người trực tiếp chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị.

- Đưa nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy vào các nội dung truyền thông, giáo dục bảo vệ môi trường với các hình thức hội thi phong phú, hiệu quả, đúng quy định.

- Huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể từng nơi; phân công, giao trách nhiệm cụ th cho các bộ phận chức năng, cá nhân phụ trách trong đơn vị đ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của kế hoạch.

- Đưa kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” là một trong các chỉ tiêu thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm.

- Yêu cầu cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động, học sinh hạn chế sử dụng các sản phm nhựa sử dụng một ln, túi ni lông khó phân hủy đ chứa, đựng thực phẩm, đồ uống và đồ dùng trong tất cả các hoạt động sinh hoạt hàng ngày tại đơn vị và vận động người thân cùng thực hiện. Gương mẫu, đi đu trong việc bào vệ môi trường, tích cực tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm và xây dựng kế hoạch cụ th cho năm tiếp theo gửi về Phòng GDĐT bằng văn bản có ký duyệt (Thầy Phạm Thanh Bình nhận) và gửi kèm tệp báo cáo qua hộp thư điện tử: pgdtpvinhlong@vinhlong.edu.vn trước ngày 12 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo về Phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT.

  1. động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong ngành GDĐT thành phố Vĩnh Long nói chung và đơn vị trường Mầm Non 3 nói riêng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của ngành về việc tăng cường kiểm soát kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường tổ chức thực hiện đúng theo nội dung hướng dẫn của kế hoạch./.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- CB-GV-NV (t/h);

- Đăng Website;

- Lưu: VT.

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch số 153 /KH-MN3, ngày 08 tháng 10 năm 2019 kế hoạch về việc tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong nhà trường năm học 2019-2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế trong nhà trường năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong nhà trường năm học 2019-2020 gồm các Bà có tên sau:

1/ Bà Trịnh Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban

2/ Bà Tiêu Thanh Trúc Phó Hiệu trưởng Phó ban trực

3/ Bà Lương Phượng Khánh Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban

4/ Bà Tống Thị Bích Duyền CTCĐ Phó Trưởng ban

5/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan Tổ trưởng CM Thành viên

6/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Tổ trưởng CM Thành viên

7/ Bà Lê Thị Kiều Trinh Tổ trưởng CM Thành viên

8/ Bà Bùi Thị Lan Anh BTCĐ Thành viên

9/ Bà Lê Thị Ngọc Ngân TTVP Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu các quy định, các văn bản và căn cứ kế hoạch số 153/KH-MN3 ngày 08/10/2019 để hướng dẫn CB-GV-NV thực hiện đúng các nội dung được phân công. Đưa nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy vào các nội dung truyền thông, giáo dục bảo vệ môi trường với các hình thức hội thi phong phú, hiệu quả, đúng quy định.

Điều 3.Tập thể CB-GV-NV và các Bà có tên ở điều chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  1. định có hiệu lực kế từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Điều 3 (t/h);

- Lưu VT, HS trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Trịnh Thị Thủy


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 61
Tháng trước : 178
Năm 2019 : 566
Năm trước : 306
Tổng số : 910