Thursday, 17/10/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH+QUYẾT ĐỊNH PCCC

KẾ HOẠCH VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD – ĐT TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : /KH-MN3 Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống cháy - chữa cháy Trường Mầm Non 3

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy ngày và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014;

Căn cứ công văn số 64/ PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10năm 2019.

Căn cứ kế hoạch số 111 /KH-MN3 ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Trường Mầm non 3 về kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Luật PCCC, chỉ thị số 1634/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 2484/BCA-C61 của Bộ Công an về việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất cháy và thiệt hại do cháy gây ra cho thời gian tới, đặc biệt trong các tháng cuối năm, đồng thời tổ chức tốt hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC – 04/10/2019.

Trường Mầm non 3 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của Ngành giáo dục Thành phố Vĩnh Long năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rãi kiến thức pháp luật, các kiến thức cơ bản, Luật Phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy nổ để cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy và chữa cháy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp giúp mọi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh tham gia thực hiện và tích cực phối hợp với các bộ phận, đoàn thể làm tốt công tác PCCC& CNCH trong thời gian tới.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn công tác phòng cháy và chữa cháy.

4. Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho công tác phòng cháy và chữa cháy; nâng cao nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

5. Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong nhà trường .

II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

1/ Tuyên truyền sâu rộng về Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy ngày và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 và các quy định khác về công tấc PCCC…và các kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp với tình hình của đơn vị nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và trẻ đối với công tác PCCC.

2/ Tổ chức tự kiểm tra mạng lưới điện, sử dụng điện, gas, xăng dầu, thiết bị sinh nhiệt trong nhà trường; rà soát và kịp thời khắc phục những tồn tại, thiểu sót trong công tác PCCC; bổ sung kịp thời các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đã hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng nhằm đảm bảo an toàn và sẵn sàng trong công tác PCCC.

3/ Củng cố, kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Đội PCCC; đảm bảo chế độ trực thường xuyên để xử lí các tình huống cháy (nhất là ban đêm, ngoài giờ làm việc); tổ chức tự kiểm tra, bổ sung phương tiện chữa cháy của đơn vị.

4/ Treo khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10/2019: Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10”.

5. Đối với Ban chỉ đạo PCCC của đơn vị chủ động phối hợp với Cảnh sát PCCC phụ trách quản lý trên địa bàn của mình để xây dựng kế hoạch khóa tập huấn thực hành PCCC cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiệu trưởng chủ động liên hệ với Cảnh sát PCCC trong việc hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn chi tiết cụ thể cho từng phương án và xây dựng kế hoạch chi tiết trong khóa tập huấn thực hành PCCC.

6/ Phối hợp với chính quyền, ban, ngành đoàn thể tại địa phương trong việc điều động lực lượng tham gia mít-tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10”

2. Công tác kiểm tra:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong trường học.

Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy để bảo vệ, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ.

Triển khai công tác tự kiểm tra và chủ động khắc phục những thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm quản lý của nhà trường, đề ra biện pháp khắc phục và hoàn chỉnh các phương án PCCC cho đơn vị.

3. Công tác phòng ngừa:

Xây dựng, bổ sung các phương án phối hợp với nhiều lực lượng tham gia với quy mô, cấp độ phù hợp tình hình thực tế và tổ chức diễn tập thuần thục nhằm huy động các lực lượng hỗ trợ khi có sự cố cháy nổ.

Chuẩn bị nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng thường trực sẵn sàng tham gia chữa cháy nhằm phát hiện sớm, kịp thời xử lý cháy từ khi mới phát sinh.

4. Công tác xây dựng lực lượng:

Cơ cấu và kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC, đội PCCC của mỗi đơn vị trường học đảm bảo đúng thành phần, đối tượng. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp PCCC. Rà soát và kiểm tra việc thực hiện các phương án PCCC đã được cơ quan chức năng (CQ cảnh sát PCCC) phê duyệt.

Chuẩn bị lực lượng và trang bị đầy đủ các phương tiện tại chỗ để chủ động xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ; không để xảy ra tình trang cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

5. Công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC tại cơ sở:

Triển khai thực hiện theo kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng “ngày toàn dân PCCC” - 04/10 và công văn số 742/PGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Phòng GDĐT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC 04/10 và tích cực hưởng ứng thông qua việc điều động lực lượng tham gia Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy quần chúng cấp thành phố theo kế hoạch số 29/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo PCCC thành phố Vĩnh Long.

Tích cực phổ biến một số kiến thức, kỹ năng phòng cháy cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các phiên họp Hội đồng, bao gồm các nội dung: Kỹ thuật PCCC cơ bản, kiến thức PCCC trong sử dụng điện, kiến thức PCCC trong sử dụng xăng dầu, kiến thức PCCC trong sử dụng gas, những biện pháp phòng ngừa cháy nổ tại đơn vị và hướng dẫn sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy hiện có tại đơn vị (tính năng tác dụng của bình chữa cháy CO2(MT3); tính năng tác dụng của bình bột chữa cháy MFZ8; một số điểm cần chú ý khi sử dụng các loại bình chữa cháy nêu trên sao cho tránh được những nguy hiểm trong lúc chữa cháy đối với người trực tiếp chữa cháy; cách bảo quản kiểm tra đối với từng loại dụng cụ, phương tiện chữa cháy hiện có, trang bị bổ sung dụng cụ phương tiện chữa cháy hiện có phù hợp với từng vị trí làm việc trong đơn vị; xác định đúng chất cháy để có biện pháp chữa cháy cho phù hợp, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả các phương tiện, dụng cụ hiện có và khoảng cách an toàn, góc phun chữa cháy cho phù hợp).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trường Mầm non 3 thành lập ban chỉ đạo và đội thực hiện công tác PCCN của đơn vị trong năm học 2019-2020. Tăng cường chỉ đạo các tổ thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. Thường xuyên rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo CCCN trong đơn vị để có kế hoạch thay mới, bổ sung nhằm đảm bào công tác PCCN.

Phối hợp tốt với cơ quan chức năng (đội CS.PCCC) thực hiện tốt công tác tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường.

Hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường là công tác được thực hiện thường xuyên trong năm học, có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo an toàn hệ thống cơ sở vật chất – kĩ thuật trường học. Đề nghị các thành viên trong nhà trường nghiên cứu, thực hiện tốt kế hoạch này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- CB- GV- NV ( T/ hiện);

- Trang web;

- Lưu VT ;

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD – ĐT TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : /QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống cháy - chữa cháy

Trường Mầm Non 3 Năm học 2019-2020

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch số 149/ KH-MN3 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Mầm Non 3 kế hoạch thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường năm học 2019-2020;

Xét năng lực, trình độ công tác của Cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường Mầm Non 3 năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường năm học 2019-2020 của trường Mầm Non 3 năm học 2019-2020 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1/ Bà Trịnh Thị Thủy HT Trưởng ban

2/ Bà Tiêu Thanh Trúc PHT Phó ban trực

3/ Bà Lương Phượng Khánh PHT Phó ban

4/ Bà Tống Thị Bích Duyền CTCĐ Phó ban

5/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan TTCM Ủy viên

6/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM Ủy viên

7/ Bà Lê Thị Kiều Trinh TTCM Ủy viên

8/ Bà Bùi Thị Lan Anh BTCĐ Ủy viên

9/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân TTVP Ủy viên

Điều 2. Ban có nhiệm vụ căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường đến 100% CB-GV-NV. Thực hiện tốt nội dung kế hoạch đã đề ra. Báo cáo kết quả thực hiện về PGDĐT theo yêu cầu.Thành lập đội thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Điều 3. Bộ phận kế toán, Ban giám hiệu và các Bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VP.

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI ĐƠN VỊ

(Kèm theo quyết định số 150/QĐ-MN3, ngày 27/9/2019)

 

ĐIỂM KHÓM 1

 

Đội trưởng:

Bà Tống Thị Bích Duyền

Đội Phó:

Bà Đỗ Thị Phương

Tổ thông tin liên lạc: 01 thành viên

Bà Đỗ Thị Phương

Tổ chữa cháy tại chỗ: 03 thành viên

Bà Lê Chung Thùy Dương- TT

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Bà Võ Thị Xuân Hạnh

Tổ Sơ cứu – Hướng dẫn thoát nạn: 02 thành viên

Bà Đỗ Thị Phương

Bà Tống Thị Bích Duyền

Tổ di chuyển tài sản+ Bào vệ tài sản: 02 thành viên

Bà Đỗ Thị Phương

Bà Bành Thị Diễm Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI ĐƠN VỊ

(Kèm theo quyết định số 150/QĐ-MN3, ngày 27/9/2019)

 

ĐIỂM KHÓM 3

 

Đội trưởng:

Bà Tiêu Thanh Trúc

Đội Phó:

Bà Lương Phượng Khánh

+Tổ thông tin liên lạc: 02 thành viên

Bà Lê Thị Ngọc Ngân

Bà Tô Thị Thanh Nguyên

+Tổ chữa cháy tại chỗ: 08 thành viên

Bà Lê Thị Kiều Trinh-TT

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan

Bà Phan Thị Kim Mỹ

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Bà Tăng Thị cẩm Vân

Ông Nguyễn Thiện Tài

Ông Nguyễn Văn Tám

+Tổ Sơ cứu: 05 thành viên

Bà Đoàn Thị Kim Quyên

Bà Lê Thị Ngọc Ngân

Bà Trần Thị Lê Quyên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Bà Nguyễn Huỳnh Anh

+ Tổ Hướng dẫn thoát nạn: 04 thành viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy-TT

Bà Lương Thị Hồng Nhung

Bà Phan Thị Hồng Loan

Bà Bùi Thị Lan Anh

+ Tổ di chuyển tài sản: 08 thành viên

Bà Phan Thị Xuân Lộc

Bà Trần Thị Tuyết Mai

Bà Nguyễn Thị Thanh Trinh

Bà Trương Thị Hoàng Thanh

Bà Đỗ Thị Châu

Bà Huỳnh Kim Trang

Bà Lê Thị Hồng Nhung

+ Bào vệ tài sản: 07 thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Kha

Bà Lê Thị Ngọc Mai

Bà Võ Kim Ngân

Bà Đỗ Thị Hồng Thu

Bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ

Bà Mai Kim Hạnh

Bà Nguyễn Thị Mỹ An

Bà Lê Thị Ngọc Hân


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 60
Tháng trước : 178
Năm 2019 : 565
Năm trước : 306
Tổng số : 909