Thursday, 17/10/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CHỮ THẬP ĐỎ

CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT TPVL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /QĐ- MN3 Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội chữ thập đỏ, Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch số 127/ KH-MN3 ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Mầm Non 3 kế hoạch Hội Chữ thập đỏ năm học 2019-2020;

Xét năng lực, trình độ công tác của Cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường Mầm Non Tuổi Xanh 1 năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Hội chữ thập đỏ của trường Mầm Non 3 năm học 2019-2020 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1/ Bà Tiêu Thanh Trúc PHT Trưởng ban

2/ Bà Tống Thị Bích Duyền CTCĐ Phó ban

3/ Bà Đoàn Thị Kim Quyên NVYT Phó ban

4/ Bà Lương Phượng Khánh PHT Ủy viên

5/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan TTCM Ủy viên

6/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM Ủy viên

7/ Bà Lê Thị Kiều Trinh TTCM Ủy viên

8/ Bà Bùi Thị Lan Anh BTCĐ Ủy viên

9/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân TTVP Ủy viên

Điều 2. Ban có nhiệm vụ căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện công tác chữ thập đỏ trong nhà trường đến 100% CB-GV-NV. Thực hiện tốt nội dung kế hoạch đã đề ra. Báo cáo kết quả thực hiện về PGDĐT theo yêu cầu.

Điều 3. Bộ phận kế toán, Ban giám hiệu và các Bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VP.

 

Trịnh Thị Thủy

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /KH-MN3 Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động Hội Chữ thập đỏ

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-MN3 ngày 18 tháng 9 năm 2019 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Trường Mầm Non 3 xây dựng kế hoạch hoạt động Hội Chữ thập đỏ năm học 2019-2020 như sau:

I/. MỤC TIÊU

1. Đẩy mạnh và nâng cao nâng cao chất lượng hoạt động Chữ thập đỏ trong nhà trường học thông qua việc củng cố và phát huy vai trò Hội Chữ thập đỏ, Đoàn-Hội.

2. Hoạt động Chữ thập đỏ phải thiết thực, hiệu quả, không tạo áp lực về tổ chức, quản lý, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong việc triển khai các hoạt động hội Chữ thập đỏ.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng hoạt động Hội Chữ thập đỏ vững mạnh trong trường học thông qua việc củng cổ và phát huy vai trò chi hội Chữ thập đỏ trong trường học đối với công chức, viên chức và học sinh trong trường học.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục trẻ tinh thần tương thân, tương ái; giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện. Thực hiện công tác Chữ thập đỏ trường học phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

II/. NỘI DUNG

1/ Công tác tuyên truyền.

- Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Luật nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội phong trào Chữ thập đỏ. Tuyên truyền sâu rộng trong trong cán bộ, giáo viên, trẻ và phụ huynh trẻ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Hội CTĐ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội tổ chức thực hiện, đặc biệt chú ý tuyên truyền về nhân đạo từ thiện và phong trào “Tết vì người nghèo”.

- Tuyên truyền về truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách…”; “một miếng khi đói bằng một gói khi no” để CB-GV-NV, trẻ hiểu được nghĩa cử cao đẹp của Hội.

- Kêu gọi toàn thể CB-GV-NV, hội viên bớt một phần chi tiêu, tận dụng những sách cũ, vở chưa qua sử dụng để giúp đỡ trẻ trong trường đang gặp hoàn cảnh khó khăn rất cần sự trợ giúp.

- Khẳng định sự cần thiết phải thành lập Hội Chữ thập đỏ và duy trì hoạt động của Hội.

- Tổ chức tuyên truyền Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Luật nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến toàn thể giáo viên, trẻ, nhân viên trường qua các buổi họp HĐSP của nhà trường, sinh hoạt đầu tuần, phối hợp với tổ chức Đoàn thể, Đội tổ chức các buổi hội nghị nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội, thành lập Đoàn, Đội và các phong trào của nhà trường tổ chức.

2/ Tham gia chăm sóc sức khỏe học đường trong trường học.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền và cung cấp các kiến thức vệ sinh sức khỏe học đường, kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó thảm họa, dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ; phòng, chống dịch bệnh; phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường; hiến máu nhân đạo (đối với đối tượng giáo viên, nhân viên) trong nhà trường.

- Hình thành “Góc sức khỏe Chữ thập đỏ” trong trường học.

3/ Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong và ngoài trường học.

- Nhà trường thực hiện thống kê số lượng trẻ và thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn, từ đó vận động trong lực lượng giáo viên, nhân viên và trẻ ủng hộ, giúp đỡ với hình thức phù hợp.

- Luôn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã tại địa phương trong việc tổ chức hoạt động trợ giúp “Địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn dân cư theo tinh thần Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

- Tiếp tục phát triển mô hình vận động ủng hộ , gây quỹ Hội Chữ thập Đỏ trong nhà trường như nuôi heo đất, quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập giúp các bạn nghèo vượt khó...

4/ Phát triển kỹ năng hoạt động Chữ thập đỏ.

- Thực hiện phổ biến kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu, tuyên truyền, làm việc nhóm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

- Rèn luyện các đội trưởng thanh thiếu niên Chữ thập đỏ về kỹ năng tổ chức và quản lý các hoạt động thanh thiếu niên; xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý, kỹ năng hoạt động, sổ tay công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

- Mỗi đầu năm học, Hội Chữ thập đỏ của nhà trường phối hợp với Đoàn, Đội tập huấn kỹ năng hoạt động Chữ thập đỏ cho đội xung kích Chữ thập đỏ trong đơn vị.

5/ Đổi mới phương thức hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ.

- Thực hiện đánh giá lực lượng hội viên Chữ thập đỏ có số lượng và chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động. Khi gặp khó khăn trong công tác quản lý Hội Chữ thập đỏ thì xác định rõ vấn đề và có hướng khắc phục cho phù hợp.

- Đẩy mạnh củng cố phát triển Đội thanh niên Chữ thập đỏ (GV, NV) về số lượng và chất lượng hoạt động gắn với hoạt động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội, phòng ngừa ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu, văn hóa, thể thao, gây quỹ Chữ thập đỏ trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý thanh thiếu niên Chữ thập đỏ theo quy chế tổ chức và hoạt động của thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam; sổ quản lý công tác Hội; triển khai nghi thức thanh thiếu niên Chữ thập đỏ VN…

6/ Phối hợp t chức các hoạt đng chăm sóc sức khỏe học đường và bi dưỡng một số kỹ năng hoạt động cho Hội Ch thập đ.

- Phổ biến kiến thức, kỹ năng về vệ sinh dinh dưỡng học đường, an toàn giao thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, ma túy; hướng dẫn kỳ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa ứng phó thảm họa, kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên, sinh hoạt cộng đồng... cho cán bộ, giáo viên, trẻ.

- Xây dựng và củng cố tủ thuốc Chữ thập đỏ, phát triển vườn cây thuốc nam trong trường học (nếu có điều kiện).

- Thành lập đội sơ cp cứu trong trường học.

- Vận động và t chức cho việc tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong và ngoài trường học.

- Huấn luyện công tác Hội cho cán bộ Chữ thập đỏ trường học và các nội dung hoạt động phong trào về kỹ năng tổ chức và quản lý các hoạt động.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1) Củng cố kiện toàn tổ chức hội Chữ thập đỏ vững mạnh ngay từ đầu năm, phân công cụ thể công tác cho các thành viên trong ban chỉ đạo công tác Chữ thập đỏ. Cụ thể là: Hiệu trưởng ra quyết định phân công phó hiệu trưởng làm trưởng ban, chủ tịch công đoàn làm phó trưởng ban, bí thư chi đoàn, nhân viên y tế, tổ trưởng... làm ủy viên.

- Ban chỉ đạo họp thường xuyên, định kỳ mỗi học kỳ/1 lần để chỉ đạo và triển khai chương trình hoạt động của Hội, lên kế hoạch hoạt động.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của Hội chữ thập đỏ nhà trường đi vào nề nếp ngay từ đầu năm.

- Thành lập đội sơ cp cứu trong trường học, sn sàng phục vụ khi có yêu cầu. Huấn luyện k năng sơ cấp cứu do Hội Ch thập đỏ chịu trách nhiệm.

2) Sắp xếp, bổ sung cơ sở vật chất cho phòng (góc) Chữ thập đỏ và y tế trường học như: Biểu tượng Chữ thập đỏ, tranh ảnh tuyên truyền phòng chống bệnh cúm A (H1N1), H5N1, sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt hột, bảo vệ môi trường và các khẩu hiệu tuyên truyền cho công tác chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ...

3) Tiếp tục xây dựng, bổ sung sách cho tủ sách nhân đạo và thư viện nhà trường.

4) Trồng, chăm sóc bảo vệ vườn cây thuốc nam đảm bảo xanh tốt, sử dụng được thường xuyên. Xây dựng vườn cây thuốc nam gắn với vườn trường để phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho giáo viên, trẻ.

5) Trích quỹ Chữ thập đỏ mua thẻ bảo hiểm nhân đạo cấp cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có điều kiện khám chữa bệnh.

6) Phát động giáo viên và trẻ xây dựng quỹ Chữ thập đỏ để phục vụ cho hoạt động bằng nhiều hình thức lao động, tăng gia tiết kiệm, thu gom phế liệu, làm sạch môi trường, làm kế hoạch nhỏ.

- Ngoài ra cần tranh thủ sự hỗ trợ của Ban đại diện cha mẹ trẻ, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm, từ thiện...

- Chi hội Chữ thập đỏ của trường chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của công tác Chữ thập đỏ; thực hiện báo cáo định kỳ (như trình tự các tiêu chí) về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long qua hộp thư điện tử của thầy Tuấn - phụ trách công tác Chữ thập đỏ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long: <vatuan.tpvl@vinhlong.edu.vn> theo lịch định kỳ:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và phổ biến đến 100% CB-GV-NV trong nhà trường; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chi hội trong việc thực hiện các hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học theo hướng dẫn.

- Phối hợp tổ chức các hoại động nhân đạo: Hội trại, các phong trào, các cuộc vận động Chữ thập đỏ.

- Đưa việc tổ chức, thực hiện các hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ vào tiêu chí bình xét thi đua của các tổ. Đề xuất khen thưởng đối với chi hội, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ.

- Cung cấp thông tin và báo cáo theo định kỳ cho Ban chỉ đạo Chữ thập đỏ cấp trường theo đúng kế hoạch đề ra.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch hoạt động Hội chữ thập đỏ trong trường học năm học 2019-2020, đề nghị tất cà CB-GV-NV nghiêm túc triển khai theo đúng nội dung hướng dẫn của kế hoạch này ./.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- CB-GV-NV (để thực hiện);

  • Lưu VT.

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 


Tác giả: Trường Mầm non 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 60
Tháng trước : 178
Năm 2019 : 565
Năm trước : 306
Tổng số : 909