Saturday, 25/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” -Năm học 2019-2020

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” -Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TP VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /KH-MN3 Phường 3, ngày …… tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 372/HK-PGDĐT ngày 15/05/2017 của Phòng GD&ĐT thành Phố Vĩnh Long về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ kế hoạch số 111 /KH-MN3 ngày 18/9/ 2019 của Trường Mầm non 3 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019 – 2020;

Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 6 ( khoá XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Trường Mầm Non 3 xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm học 2019-2020 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong nhà trường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các phong trào thi đua đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, các tổ chức; mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đều phải xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân.

Chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục triệt để tình trạng hình thức, bệnh thành tích, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

Vừa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, vừa phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cấp ủy trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

II. NỘI DUNG

1. Nhận thức về chuyên đề 2019

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “ Đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

2. Nội dung đăng ký thực hiện:

2.1. Ý thức tôn trọng nhân dân

- Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

- Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tốt đạo đức công vụ, tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân; có trách nhiệm cao trong công việc; có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng…

- Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

- Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và những khiếu nại, tố cáo của công dân.

2.2. Phát huy dân chủ

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia ý kiến đóng góp chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở.

- Chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là điều kiện sống, học tập, sáng tạo.

- Giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài.

2.3. Chăm lo đời sống nhân dân

- Quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ, chú ý đến lợi ích trực tiếp của người dân

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

- Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo

- Thực hiện tốt chính sách người có công

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

3. Phương hướng phấn đấu làm theo

- Quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về “dân làm gốc” xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể của mọi cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên và là công việc lâu dài của nhà trường.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở nhà trường, tạo điều kiện thực hiện tốt các chế độ chính sách, góp phần chăm lo đời sống cho CB-GV-NV.

- Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban bí thư khóa XII về giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ quản lý, mỗi giáo viên, nhân viên; phát huy vai trò nêu gương của Ban lãnh đạo nhà trường, đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn thể Công đoàn và Chi đoàn.

- Tiến hành đồng bộ, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về chuyên dề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 6 (khoá XII), Quy định 101/QĐ-TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” của Ban chấp hành Trung ương Đảng và triển khai kế hoạch trong toàn đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Hiệu trưởng là trưởng ban, PHT và CTCĐ là Phó trưởng Ban, thành viên là các tổ trưởng, BTCĐ.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo để tư vần, hướng dẫn từng cá nhân thực hiện tốt chuyên đề.

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên

Triển khai kế hoạch đến 100% CB-GV-NV và hướng dẫn viết bản đăng ký thực hiện. Liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo, phân công người thực hiện theo định kỳ, tổ chức thực hiện.

Lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn của Tổ về những nội dung có liên quan trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của nhà trườngCB-GV-NV; thảo luận, trao đổi các giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả.

Từng CB-GV-NV liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu). Chú ý liên hệ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại đã được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 2018 gắn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tư diễn biến”, “tư chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền chuyên đề 2019 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan đơn vị; tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Người (1969 – 2019), 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 – 2019), 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 – 2019)

Đưa tuyên truyền gương sáng, việc hay, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác tháng, quý của nhà trường; đảm bảo thuyết phục, sinh động, tránh hình thức.

BGH, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền thông qua cổng thông tin điện tử của đơn vị. Tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt học tập nghị quyết, nghe thông tin thời sự định kỳ. Tập trung giới thiệu vào những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề 2019 về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Ban giám hiệu kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2019 của CB-GV-NV nhà trường. Công đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2019 của đoàn viên công đoàn do mình quản lý.

4. Thời gian thực hiện: trong năm học 2019-2020

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường Mầm non 3. Trong quá trình tổ chức thực hiện có thể có những điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn./.

 

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường(t/h);

-Trang web;

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT. TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Số: /QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” -Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch số 166 /KH-MN3 ngày 11/10/ 2019 của Trường Mầm non 3 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” -Năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế của Trường Mầm non 3 năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” -Năm học 2019-2020 tại trường Mầm non 3 năm học 2019 – 2020 gồm các (ông) bà có tên sau:

1. Bà Trịnh Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Bà Tiêu Thanh Trúc - P.HT - P. Trưởng ban trực

3. Bà Lương Phượng Khánh - P.HT - P. Trưởng ban

4. Bà Tống Thị Bích Duyền - P.CTCĐ - P. Trưởng ban

5. Bà Lê Thị Kiều Trinh - TT CM - Ủy viên

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - TTCM - Ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - TTCM - Ủy viên

8. Bà Lê Thị Ngọc Ngân - TTVP - Ủy viên

9. Bà Bùi Thị Lan Anh -BTCĐ -Ủy viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn, vận động, giám sát việc CB. GV. CNV trong nhà trường thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” -Năm học 2019-2020.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, từng cá nhân trong nhà trường, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3(t/h);

-Trang web;

- Lưu: VT .

 

Trịnh Thị Thủy


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 18
Tháng 01 : 4.475
Tháng trước : 7.000
Năm 2020 : 4.475
Năm trước : 9.968
Tổng số : 14.787