Saturday, 25/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị 06-CT/TU

Chỉ thị 06-CT/TU

PHÒNG GD& ĐT. TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Số: /QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU

Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quyết định số 809/QĐ – PGD- ĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo Thành phố Vĩnh Long về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các trường học trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long; Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy vĩnh Long;

Căn cứ kế hoạch số 164 /KH-MN3 ngày 11/10/ 2019 của Trường Mầm non 3 về Kế hoạch thực hiện chỉ thị 06 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của nhà trường năm học 2019 – 2020;

Xét trình độ chuyên môn, năng lực công tác của gíaó viên và theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Trường Mầm non 3,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU tại trường Mầm non 3 năm học 2019 – 2020 gồm các (ông) bà có tên sau:

1. Bà Trịnh Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Bà Tiêu Thanh Trúc - P.HT - P. Trưởng ban

3. Bà Lương Phượng Khánh - P.HT - P. Trưởng ban

4. Bà Tống Thị Bích Duyền - P.CTCĐ - P. Trưởng ban

5. Bà Lê Thị Kiều Trinh - TT - BTCĐ - Ủy viên

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - TT - Ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - TT - Ủy viên

8. Bà Lê Thị Ngọc Ngân - Văn Thư - Ủy viên

9. Bà Bùi Thị Lan Anh -BTCĐ -Ủy viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm vận động, giám sát việc CB. GV. CNV trong nhà trường thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long và nội dung kế hoạch số 164/KH-MN3 ngày 11/10/2019 trong năm học 2019 – 2020.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, từng cá nhân trong nhà trường, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3(t/h);

-Trang web;

- Lưu: VT .

Trịnh Thị Thủy

 

PHÒNG GD& ĐT. TPVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: /QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của trường Mầm non 3 -Năm học 2019-2020

 

Căn cứ quyết định số 809/QĐ – PGD- ĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Vĩnh Long về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các trường học trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long;

Căn cứ kế hoạch số 111 /KH-MN3 ngày 18/9/ 2019 của Trường Mầm non 3 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019 – 2020;

Trường Mầm non 3 xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nêu cao vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc tổ chức, tham dự các cuộc họp, hội nghị, nhất là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; từng cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức để khắc phục, chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt về tinh thần, thái độ trong họp, hội nghị như thời gian qua.

Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệmtrong hoạt động công vụ của CB-GV-NV

Chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm thái độ tiếp xúc của CB-GV-NV đối với phụ huynh học sinh.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của Hiệu trưởng trong việc quản lý. Qua đó phát huy nhân tố tích cực đồng thời phát hiện những sai sót , kiến nghị cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế phù hợp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

2. Yêu cầu:

Gắn việc thực hiện “tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chánh trong hoạt động công vụ” với việc thực hiện Luật cán bộ công chức, Luật viên chức đặt biệt là các quy định về nghĩa vụ, những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm và các văn bản: Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các trường học trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long; Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 09/11/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; công văn số: 106-CV/TU ngày 4/5/2016 và công văn số: 127-CV-TU ngày 10/6/2016 của Thành ủy Vĩnh Long về việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long;

Tạo phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cơ quan nhà nước, phát hiện và nhân rộng gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến mọi cán bộ, công chức, viên chức; không phô trương hình thức, làm theo phong trào. Lấy hiệu quả hoạt động dạy và học làm kết quả, chất lượng phục vụ tốt nhu cầu của xã hội và người dân làm mục tiêu.

II. NỘI DUNG:

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, Trường Mầm non 3 phát động cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành thực hiện cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Cụ thể:

1.Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung:

a. Đối với công việc và trong cơ quan:

- Thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/216 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, kỷ cương, sự gương mẫu của người đứng đầu.

- Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy định cơ quan;

- Thực hiện đúng kỷ luật lao động, không đi trễ, về sớm; lên lớp đúng giờ sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng, không uống rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc.

- Thực hiện tốt cải cách hành chính; trách nhiệm, tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp trong công việc.

- Không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc mà mình chịu trách nhiệm chính.

- Chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

b. Đối với nhân dân (tổ chức, cá nhân):

- Thái độ tiếp xúc niềm nở, tận tình, lịch sự; hành vi giao tiếp tôn trọng, nhiệt tình.

- Nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết công việc và các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; không đùn đẩy, né tránh.

- Không để hồ sơ trễ hẹn, nếu có hướng dẫn thì không quá một lần.

2. Tập thể nhà trường cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tạo nề nếp gọn gàng, sạch sẽ, văn minh trong hoạt động công vụ tại công sở.

- Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành trong quản lý hoạt động, quản lý công việc.

- Thực hiện đầy đủ công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành mình, đơn vị, đại phương mình.

- Gắn các tiêu chí, nội dung thực hiện bổ sung vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, xét thi đua, khen thưởng; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, phân phối thu nhập hàn năm. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện quy chế làm việc, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Đơn vị cam kết không để xảy ra khiếu nại, tố cáo của tổ chức cá nhân lien quan đến công tác cải cách hành chính ; cam kết không có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật do vi phạm các nội dung quy định tại kế hoạchnày hoặc các hành vi tiêu cực khác

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

Kế hoạch được chia làm hai giai đoạn.

1. Giai đoạn 1: Thành lập Ban chỉ đạo; Tuyên truyền giáo dục.

- Thời gian tiến hành: Từ 01/8/2019 đến 05/9/2020.

- Đơn vị chủ trì:Trường Mầm non 3 tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình nội dung Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long; Tiếp tục thực hiện quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2007 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên toàn địa bàn tỉnh Vĩnh Long; công văn số: 106-CV/TU ngày 4/5/2016 và công văn số: 127-CV-TU ngày 10/6/2016 của Thành ủy Vĩnh Long về việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

2. Giai đoạn 2:

Phối hợp công đoàn kiểm điểm công tác trin khai học tập thông qua họp lệ Công đoàn, họp Hội đồng sư phạm.

3. Tiến hành kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo kế hoạch:

Ban chỉ đạo kiểm tra đột xuất CB-GV-NV theo quy chế, nội quy làm việc trong giờ hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng kế hoạch này và kế hoạch chi tiết của đơn vị để thực hiện.

Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể của toàn đơn vị trong việc tổ chức cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc vá các cam kết thực hiện.

Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện trong đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, lồng ghép các hoạt động phê và tự phê bình về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cá nhân và tập thể vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, hàng quý của cơ quan, tổ chức đoàn thể; quy định nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch này là một trong các tiêu chuẩn đánh giá cá nhân theo chuẩn nghề nghiệp, bình xét thi đua cá nhân cuối năm học.

Trường Mầm non 3 yêu cầu toàn thể CB- GV- NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên ./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- CB-GV- NV (t/h);

- Trang web;

- Lưu: VT

 

Trịnh Thị Thủy

 

 


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 18
Tháng 01 : 4.475
Tháng trước : 7.000
Năm 2020 : 4.475
Năm trước : 9.968
Tổng số : 14.787