Saturday, 25/01/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non A Phường 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

AN TOÀN GIAO THÔNG-AN NINH TRẬT TỰ

AN TOÀN GIAO THÔNG-AN NINH TRẬT TỰ

PHÒNG GD&ĐT-TPVĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 3 Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc

 

Số: /QĐ-MN3 Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện An toàn giao thông; An ninh trật tự

Năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 3

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch số 151/KH-MN3 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Mầm Non 3 về thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao, An ninh trật tự năm học 2019 - 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của Trường Mầm non 3 năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo An toàn giao thông, An ninh trật tự trong đơn vị Trường Mầm non 3 năm học 2019-2020, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1/ Bà Trịnh Thị Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban

2/ Bà Tiêu Thanh Trúc Phó Hiệu trưởng Phó ban trực

3/ Bà Lương Phượng Khánh Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban

4/ Bà Tống Thị Bích Duyền CTCĐ Phó Trưởng ban

5/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan Tổ trưởng CM Thành viên

6/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Tổ trưởng CM Thành viên

7/ Bà Lê Thị Kiều Trinh Tổ trưởng CM Thành viên

8/ Bà Bùi Thị Lan Anh BTCĐ Thành viên

9/ Bà Lê Thị Ngọc Ngân TTVP Thành viên

10/ Ông Nguyễn Thiện Tài NVBV Thành viên

11/ Ông Nguyễn Văn Tám NVBV Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu các quy định, các văn bản và căn cứ kế hoạch số 151/KH-MN3 ngày 27/9/2019 để hướng dẫn CB-GV-NV thực hiện đúng các nội dung được phân công. Thành lập đội thực hiện ATGT, ANTT tại 2 điểm trường. Thường xuyên theo dõi, nhắc nhỡ thực hiện tốt các yêu cầu ATGT,ANTT theo quy định.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, bộ phận tài chính-văn phòng, Hiệu trưởng nhà trường và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);

- Lưu VT, HT.

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TPVL

TRƯỜNG MẦM NON 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S: /KH-MN3

Phường 3, ngày tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông, An ninh trật tự trong trường học. Năm học 2019-2020

 

Căn cứ kế hoạch số 556/KH-PGDĐT, ngày 08/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo kế hoạch tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường nhành GD&ĐT TPVL giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-MN3, ngày 18/9/2019 của Trường Mầm Non 3 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Trường Mầm non 3 xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT), An ninh trật tự (ANTT) trong trường học năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT, ANTT trong nhà trường. Tăng cường ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, giáo dục trẻ và ý thức tự giác chấp hành, nêu gương việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông của phụ huynh và trẻ, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong tỉnh, nhằm góp phần xây dựng đơn vị thật sự vững mạnh toàn diện trong nhà trường.

- Vận động CB, GV, NV tham gia tích cực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp cùng địa phương phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong và xung quanh trường học.

- Nhà trường chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật về ATGT,ANTT năm học 2019-2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

1.1 Giáo dục học sinh nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, với các nội dung trọng tâm là:

- Làm quen với một số phương tiện giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

- Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn; đi bộ an toàn.

- Làm quen với các tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng, quy định… Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông; Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe ô tô, xe buýt an toàn; đi bộ an toàn.

1.2 Tuyên truyền đến 100% CB-GV-NV phụ huynh về:

- Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe găn máy, xe đạp điện an toàn; cách phòng tránh tai nạn giao thông.

- Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

- Phổ biến cho trẻ các kiến thức pháp luật và kỹ năng về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

- 100% học sinh phải nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.

2. Đảm bảo ANTT trong nhà trường

2.1. Quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương Đảng, Nhà nước, Bộ Công An, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an về việc quy định khu dân cư, xã, phường, cơ quan, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015.

+ Quán triệt thông tư liên tịch số 10/2002/TTLT/BGD&ĐT-BCA của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong nhà trường..

+ Kế hoạch số 37/KH.TU của Thành Ủy Vĩnh Long về việc tổ chức triển khai, quán triệt đến các Chi, Đảng bộ trực thuộc đối với công tác phòng, chống ma túy.

+ Kế hoạch số 1554/SGD-ĐT-GDTrH ngày 11 ngày 9 tháng 2014 của Sở GD &ĐT về kế hoạch triển khai công tác phòng, chống ma túy-AIDS và các tệ nạn xã hội trong cơ sở giáo dục trực thuộc.

+ Chương trình số 08/CTr-BCĐ ngày 25/02/2016 của BCĐPCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ Thành phố Vĩnh Long, về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016;

2.2. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan.

- Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận trong ĐVTN và phụ huynh về các vấn đề đất đai, cơ sở thờ tự liên quan đến tôn giáo từ đó báo cáo về Đảng ủy và UBND. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN và phụ huynh cảnh giác với âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tích cực phòng ngừa “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đấu tranh làm thất bại các chiêu bài lợi dụng “dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc”, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc ít người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, huy động sức mạnh của toàn dân trong đấu tranh phòng chống các hành vi phạm, di dịch cư trái pháp luật, tuyên truyền đạo trái phép.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; chỉ thị số 50/CT-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào theo đạo công giáo”.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ngày 01/7/2010 về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, trường học”

2.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phối hợp giữa trường học đối với các ban, ngành trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước thông qua các cuộc phát động như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”… làm nền tảng cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển bền vững.

- Phối hợp với địa phương tổ chức có hiệu quả Quyết định 521/2005/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của thủ tướng chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” theo kế hoạch của ban chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của Bộ Công an ở cơ sở, địa bàn dân cư gắn với các hoạt động tọa đàm; lồng ghép trong các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Quan tâm duy trì, nhân rộng các mô hình đang phát huy hiệu quả; loại bỏ những mô hình mang tính hình thức, kém tác dụng; tích cực phổ biến nhân rộng mô hình mang tính đặc sắc, có sức lan toả lớn trong phong trào.

2. 4. Thường xuyên phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Tham mưu củng cố, xây dựng, phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, phát triển Đảng viên cốt cán; tăng cường bồi dưỡng kiến thức bảo vệ An ninh trật tự trong nhà trường.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 02/HDLC, ngày 12/7/2004 của Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng) và Cục V28 (Bộ Công an) về “Công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự giữa lực lượng Công an xã, phường bảo vệ cơ quan, trường học với lực lượng dân quân tự vệ”.

2. 5. Tăng cường công tác, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tích cực phát huy ưu điểm, phát hiện những thiếu sót, tồn tại và những vấn đề nảy sinh kịp thời giải quyết, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên, cổ vũ phong trào.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền thông qua các giờ đón và trả trẻ, tổ chức các ngày hội, ngày lễ, các bảng tuyên truyền của lớp của nhà trường; thông qua chương trình phát thanh măng non,...

- Tuyên tuyền, giáo dục trẻ mọi lúc, mọi nơi hoặc thông qua các hoạt động trong ngày.

- Tuyên truyền trực quan thông qua xây dựng hệ thống panô, băng rôn, khẩu hiệu.

- Khẩu hiệu ”Tính mạng con người là trên hết”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT), An ninh trật tự (ANTT) trong trường học năm học 2019-2020. Triển khai kế hoạch đến 100% CB-GV-NV nàh trường thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến trực tiếp về pháp luật ANTT và ATGT. Tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân và hậu quả do tai nạn giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tổ chức cho GV và trẻ tham gia các cuộc thi về ATGT theo hướng dẫn của các cấp.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xã để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ ATGT, ANTT trong nhà trường.

- Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các bộ phận triển khai thực hiện tốt phong trào ATGT, ANTT.

- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong trường học.

- Giao cho giáo viên nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với trẻ. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội tham gia công tác giáo dục an toàn giao thông và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao thông của trẻ.

- Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp trẻ vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo dục trẻ và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các chủ đề và các hoạt động của nhà trường; lấy thái độ, hành vi về thực hiện tham gia an toàn giao thông của trẻ là tiêu chí đánh giá, xếp loại.

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện ATGT, ANTT trong nhà trường. Đề nghị tất cả CB-GV-NV trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc cần trao đổi, phản ánh, liên hệ trực tiếp BGH nhà trường để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhn:

- PGD&ĐT TP VL (để báo báo);

- CB-GV-NV(t/h);

- Trang Web;

- Lưu: VT, HT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy


Tác giả: Trịnh Thị Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 18
Tháng 01 : 4.474
Tháng trước : 7.000
Năm 2020 : 4.474
Năm trước : 9.968
Tổng số : 14.786